За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-789/10.02.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-789/10.02.2021 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на 1 (един) брой резервен тръбен кладенец ТК-2 в Птицекомбинат „Градус”, в поземлен имот с идентификатор 80460.13.175 по КККР на с. Червена вода, община Русе.

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 80460.13.175 по КККР на с. Червена вода, община Русе.

Възложител – “ГРАДУС-98” АД

Уведомление с вх. № АО-809/10.02.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-809/10.02.2021 г. за изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и  застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 66425.501.778 по КК и КР на гр. Силистра (УПИ ІІ 778 за стопанска дейност, автомобилна школа, кв. 69 по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра).  В рамките на плана за застрояване, възложителят предвижда да реализира инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на търговски център и паркинг” със застроена площ 3900 кв.м.

    

     Възложител – „ИЛИ-Д“ ООД 

Уведомление с вх. № АО-479/27.01.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-479/27.01.2021 г. за инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали в находище „Батин-Канарите 2” – варовици за хидротехнически съоръжения, с. Горно Абланово, община Борово, област Русе”,

Инвестиционното предложение ще се реализира в част от имоти №№ 000053, 000055, 000056, 000057, 000058 и 000059 в землището на с. Горно Абланово, община Борово

Възложител – “Скални материали” АД

Уведомление с вх. № АО-519/29.01.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-519/29.01.2021 г., за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за добиване на вода за производствени нужди“ с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.323 по КК и КР на град Русе.

Възложител – „Приста ойл холдинг“ ЕАД.

Уведомление с вх. № АО-143/13.01.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-143/13.01.2021 г. и допълнителна информация с вх. № АО-143-(2)/01.02.2021 г за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение в имот с идентификатор 66295.342.10 в стопанския двор на с. Сеслав, община Кубрат”,

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 66295.342.10, с. Сеслав, община Кубрат

Възложител – ЗП Хасанов

 

 

Уведомление с вх. № АО-151/13.01.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-151/13.01.2021 г., за инвестиционно предложение за изменение на част от трасе на директен разпределителен газопровод за захранване на бъдеща производствена площадка, за производство на продукти от индустриални минерали, разположена в гр. Дулово – Промишлена зона - Юг.

Възложител – „КАОЛИН“ ЕАД, ЕИК 827182866.

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) с вх. № АО-152/13.01.2021 г.

В РИОСВ-Русе е постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП) с вх. № АО-152/13.01.2021 г.  за  „Поливане на земеделски площи, чрез водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец /ТК „ЗП-ПДˮ/”. Имотите, които ще бъдат поливани от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец /ТК „ЗП-ПДˮ/ разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 80738.40.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черковна, община Дулово са: ПИ с идентификатори: 80738.39.11, 80738.40.12, 80738.39.33, 80738.40.11, 80738.39.4, 80738.39.38, 80738.40.110, 80738.40.13, 80738.40.14, 80738.40.26, 80738.40.10, 80738.39.18, 80738.39.14, 80738.40.27, 80738.39.25, 80738.39.16, 80738.39.19, 80738.39.17, 80738.39.21, 80738.39.26, 80738.39.34, 80738.39.7, 80738.39.15, 80738.40.15, 80738.39.13, 80738.39.32, 80738.40.17, 80738.40.28, 80738.40.16, 80738.39.27, 80738.40.29, 80738.39.31, 80738.39.30, 80738.40.111, 80738.39.35, 80738.39.28, 80738.39.29, 80738.39.40, 80738.39.24, 80738.39.20, 80738.39.39, 80738.39.36, 80738.39.37, 80738.39.22, 80738.39.23, 80738.38.1 и 80738.38.2  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черковна.

Възложител – ЗП П. Димитров

Уведомление с вх. № АО-133/12.01.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-133/12.01.2021 г., за инвестиционно предложение за оползотворяване на отпадъци с код R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 по смисъла на Закона за управление на отпадъците. Работата е свързана с внасяне, сортиране, съхранение, пакетиране, балиране и рязане на дрехи втора употреба, както и тяхната продажба. За целите на инвестиционното предложение е наета сграда в границите на УПИ VIII-28, Гарова промишлена зона на гр. Разград.

Възложител – „Сепатекс“ ООД, ЕИК 202206150.

Уведомление за инвестиционно предложение (УИП) с вх. № АО-4609/29.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление за инвестиционно предложение (УИП) с вх. № АО-4609/29.10.2020 г. за „Изграждане на нова производствена сграда за разполагане на инсталация за дестилация на разтворители“ и допълнително внесена информация с вх. №№ АО-4609-(2)/03.12.2020 г. и АО-4609-(5)/04.01.2021 г., с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.735 по КК и КР на гр. Русе

Възложител – "ОРГАХИМ" АД

Галерия