За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-3671/19.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3671/19.08.2019 г., за инвестиционно предложение за закупуване и въвеждане в експлоатация на инсинератор за изгаряне на производствени отпадъци (пенолатексови и кокосови изрезки) от дейността на Обособено производство „Пенолатекс“ на фирма „ЕКОН-91“ ООД с местоположение на площадката УПИ XIV-148, кв. 44 по плана на гр. Бяла, обл. Русе.

Възложител – „ЕКОН-91“ ООД, ЕИК 117008223.

Уведомление с вх. № АО-3654/16.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3654/16.08.2019 г. и допълнителна информация с вх. № АО-3654-(1)/21.08.2019 г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ:

-     Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XL-504 „За животновъдна ферма”, кв. 158 и Парцел 32 по регулационния план на Стопански двор № 3, гр. Алфатар

-     Инвестиционен проект за обект: „Краварник за отглеждане на 192 крави”

Възложител – П. И. Д.

Уведомление с вх. № АО-3635/15.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3635/15.08.2019 г. за инвестиционно предложение за „Създаване на система за капково напояване на 80 дка малини и 100 дка ягоди в ПИ 000279 и 20 дка малини в ПИ 022014 в землището на с. Манастирци, общ. Лозница”.

Възложител – „Джъмп фрут” АД

Уведомление с вх. № АО-3630/14.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3630/14.08.2019 г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ:

- изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ) за УПИ XVI-250, 251, 253 „за стопанска дейност“, кв. 13 по плана на село Светослав, с който да се промени предназначението му от „за стопанска дейност“ в „за птицеферма“ и създаване на устройствена основа за изграждане на птицеферма за угояване на пилета бройлери“;

-инвестиционен проект за изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери с капацитет 35 112места за птици.

     Възложител – „Светослав 2019“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3539/08.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3539/08.08.2019 г., за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, хартия и пластмаса с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.516.149 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Възложител – „Виктори МД 2012“ ЕООД, ЕИК 202022855.

Уведомление с вх. № АО-3540/08.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3540/08.08.2019 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 11990.52.34 в землището на с. Войново, общ. Кайнарджа”.

Възложител – ЕТ„Петко Костадинов Петков”

Уведомление с вх. № АО-3486/05.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3486/05.08.2019 г., за инвестиционно предложение за монтаж на инсталация за производство на експандиран полистирол с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.128.41 (сграда с идентификатор 63427.128.41.3) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Авалон Изомат“ ООД, ЕИК 117594875.

Уведомление с вх. № АО-3399/31.07.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3399/31.07.2019 г. за инвестиционно предложение за „Монтаж на модулна надземна станция за светли горива”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.500 по КККР на гр. Русе.

Възложител – „Петрол България” АД

Уведомление с вх. № АО-3305/25.07.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3305/25.07.2019 г., за инвестиционно предложение за изграждане на автоснабдителна станция за светли горива и газ пропан-бутан, с местоположение УПИ CXIX по регулационния план на „ТМ“ АД – град Русе.

Възложител – „ТМ Инфраструктура“ АД, ЕИК 202409559.

Галерия