За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-1148/05.03.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1148/05.03.2020 г., за инвестиционно предложение за преустройство и промяна предназначението на промишлени сгради с идентификатори 63427.3.782.24 и 63427.3.782.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе за дейности по рециклиране, чрез претопяване на скрап от черни метали, с капацитет до 3 тона на ден, и производство по метод на леене на детайли от въглеродна и неръждаема стомана.

Възложител – „Метал Фусион“ ООД, ЕИК 202702673

 

Уведомление с вх. № АО-1039/27.02.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1039/27.02.2020 г., за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на предприятието от 6 на 10 тона на ден преработваемо сурово краве мляко“, с местоположение  УПИ VІІІ-332 „За мандра“, кв. 38, по плана на с. Киченица, общ. Разград.

Възложител –„ТРИО МИЛК“ ЕООД, ЕИК 116537985

 

 

 

Уведомление с вх. № АО-927/21.02.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-927/21.02.2020 г. за инвестиционно предложение за „Пристройка с капацитет 140 броя скотоместа към съществуваща кравеферма“, с местоположение имот 023094 в землището на с. Дянково, общ. Разград

Възложител – Беркай-2010 ЕООД

 

Уведомление с вх. № АО-796/17.02.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-796/17.02.2020 г. за инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на съществуващи площадки за дейности с отпадъци от измезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“

Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти с идентификатори 63427.8.522 и 63427.8.1143 по КК и КР на гр. Русе

Възложител – „МЕГАПАРТС“ ООД

Уведомление с вх. № АО-856/17.02.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-856/17.02.2020 г., за инвестиционно предложение за монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти с капацитет 350 кг/час в границите на имот с идентификатор 06673.60.82 по КК и КР на село Бръшлен, община Сливо поле.

Възложител –„Свинекомплекс Бръшлен “ АД

 

 

Уведомление с вх. № АО-743/13.02.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-743/13.02.2020 г. от „Лубрика“ ООД, свързано с приемане на производствената площадка на отпадък с кодова характеристика 19 01 17* - отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества за оползотворяване с код R9 в инсталация за преработка (регенериране) на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Местоположението на производствената площадка е ПИ с идентификатор 63427.8.1324 по КК и КР на град Русе.

  

Уведомление с вх. № АО-575/05.02.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-575/05.02.2020 г. за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за изкупуване на отпадъци от стъкло с местоположение: УПИ XVIII, кв.32 по регулационния план на град Сеново, община Ветово.

Възложител – Н. М.

Уведомление с вх. № АО-188/15.01.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-188/15.01.2020 г., за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци в ПИ с идентификатор 41143.502.12 по плана на с. Калипетрово, общ. Силистра.

Възложител – „Титан Бургас” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-483/30.01.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-483/30.01.2020 г., за изработване на подробен устройствен план – изменение на план за застрояване на ПИ с идентификатор 77308.304.1 по КК и КР на град Цар Калоян. Предвижданията на устройствения план са изграждане на селскостопанска сграда в посочения поземлен имот и последващо обособяване на животновъден обект – овцеферма за отглеждане на 150бр. овце.

Възложител – М.Ч.

 

Галерия