За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-4694/05.11.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4694/05.11.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Изграждане на водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 63427.5.328 по КККР на гр. Русе”

Възложител – ТПК Прогрес-гр. Русе

Уведомление с вх. № АО-4617/30.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4617/30.10.2020 г. за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 02083.29.78 по КККР на с. Бабово, общ. Сливо поле и изграждане на бензиностанция и газостанция

Възложител – „Левис 92” ЕООД

Уведомление с вх. № АО - 4297/08.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление за инвестиционно предложение:

-           Изключване на поземлен имот с идентификатор 63427.60.23 по КК и КР на град Русе от обхвата на площадката на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан - РСУО;

-           Прецизиране капацитета на клетките за неопасни отпадъци, изразен като тонове депонирани отпадъци;

-           Осигуряване на възможност отпадък с код и наименование 19 12 09 минерали (напр. пясък, камъни), образуван след сортиране на смесени битови отпадъци в инсталация за сепариране и от работата на инсталацията за анаеробно разграждане и компостиране (последните две не са изградени) да се използва за подравняване/запръстяване на клетки за неопасни отпадъци.

Възложител – Община Русе

Уведомление с вх. № АО-4550/26.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4550/26.10.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Изграждане на „Животновъдна сграда” – семейна ферма за отглеждане на 20 бр. крави“ с местоположение ПИ с идентификатор 68713.1.5 по КК и КР на с. Стамболово, общ. Сливо поле. 

Възложител – С. В.

 

Уведомление с вх. № АО-4434/16.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4434/16.10.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Развиване на овощно земеделско стопанство на територията на област Разград” с местоположение ПИ с идентификатори 65992.14.1, 65992.14.2, 65992.14.3, 65992.14.4, 65992.14.5, 65992.14.6, 65992.14.7, 65992.14.8, 65992.14.9, 65992.14.10, 65992.14.11 и 65992.14.12 по КК и КР на с. Сейдол, общ. Лозница

Възложител – Ф. А.

Уведомление с вх. № АО-489/31.01.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-489/31.01.2020 г. за инвестиционно предложение за „Интензивно отглеждане на кози“, с местоположение УПИ XIV-224, кв. 21 по плана на д. Старо селище, общ. Исперих

Възложител – Ф. М. Ю

Уведомление с вх. № АО-4364/13.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4364/13.10.2020 г. за инвестиционно предложение за “Монтаж на втори модул-дестилатор с обем 5 куб.м. в инсталация за етерични масла към съществуваща линия за преработка на стокова продукция и преустройство на парен котел от твърдо гориво – пелети на друго гориво – природен газ“. Местоположението на съществуващата производствена линия е в границите на поземлени имоти с идентификатори 63668.139.80, 63668.139.81, 63668.139.93, 63668.139.96, 63668.139.97 и 63668.139.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ряхово, общ. Сливо поле.

Възложител – „Сафари-М“ ЕООД, ЕИК 117024544

Уведомление с вх. № АО-4269/07.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4269/07.10.2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на модулна станция за зареждане с дизелово гориво за ведомствени нужди“.

Инвестиционното предложение ще се реализира в местоположение  УПИ Х, кв. 41 по плана на гара Бяла.

Възложител – "БЯЛАСТРОЙ" ООД

Уведомление с вх. № АО-4272/07.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4272/07.10.2020 г. за инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ III, кв. 11б по плана на с. Бъзовец, община Две могили;

- инвестиционен предложение за „Площадка за временно складиране на отпадъци и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)”, с местоположение: УПИ III, кв. 11б по плана на с. Бъзовец, община Две могили;

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите УПИ III, кв. 11б по плана на с. Бъзовец, община Две могили;

Възложител – Г.К.Г.

 

Галерия