За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-3234/29.07.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3234/29.07.2020 г. за инвестиционно предложение „Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността на язовир „Каменна чешма“, гр. Лозница“  

Възложител – „Тодор Димитров - Риболов“ ЕООД

 

 

Уведомление с вх. № АО-3234/29.07.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3234/29.07.2020 г. за инвестиционно предложение „Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността на язовир „Каменна чешма“, гр. Лозница“  

Възложител – „Тодор Димитров - Риболов“ ЕООД

 

 

Уведомление с вх. № АО-3223/28.07.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3223/28.07.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Изграждане на четири броя тръбни кладенци в поземлени имоти с №№ 009003, 009006 и 009007 в землището на с. Черногор, общ. Главиница за напояване на за напояване на земеделски земи в землището на с. Черногор, общ. Главиница” и допълнителна информация с вх. № АО-3223-(2)/13.08.2020 г.

Възложител – ЧЕРНОГОР АГРО" ООД

Уведомление с вх. № АО-3223/28.07.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3223/28.07.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Изграждане на четири броя тръбни кладенци в поземлени имоти с №№ 009003, 009006 и 009007 в землището на с. Черногор, общ. Главиница за напояване на за напояване на земеделски земи в землището на с. Черногор, общ. Главиница” и допълнителна информация с вх. № АО-3223-(2)/13.08.2020 г.

Възложител – ЧЕРНОГОР АГРО" ООД

Уведомление с вх. № АО-3194/24.07.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3194/24.07.2020 г. за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на свине до 22 580 броя скотоместа за угояване и до 3 794 броя скотоместа за свине-майки“

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатори 32874.12.172, 32874.180.7, 32874.180.139, 32874.180.96 и 32874.180.96 по КК и КР на гр. Исперих

Възложител – „АГРОТАЙМ” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2004/30.04.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2004/30.04.2020 г. за инвестиционно предложение за изработване на идеен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждаща канализация за населени места: с. Ценово и с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе.

Възложител – Община Ценово

Уведомление с вх. № АО-2955/08.07.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2955/08.07.2020 г. за инвестиционно предложение за изграждане на цех за механизирано производство на сирене и вътрешно преустройство на съществуващо предприятие за млекопреработка, стопанисвано от „Маклер Комерс“ ЕООД, с местоположение УПИ CIV - „Производствени и складови дейности“, кв. 105 по плана на с. Брестовене, общ. ЗаветВъзложител – „Маклер Комерс“ ЕООД, ЕИК 125547473

 

Уведомление с вх. № АО-2917/07.07.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2917/07.07.2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на трета клетка на обект „Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“.

Възложител – Община Разград

Уведомление с вх. № АО-2689/23.06.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2689/23.06.2020 г. за инвестиционно предложение за промяна предназначението на съществуваща сграда „Бояджийно компресорно“ в хранилище за леснозапалими течности /бензин/. Местоположението на хранилището за бензин е в границите на УПИ XV-2056, кв. 15 по плана на гр. Исперих.

Възложител – „Агротида“ ООД, ЕИК 116544182

 

 

 

Галерия