За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомления с вх. № АО-3343/05.08.2020 г.

В РИОСВ-Русе са внесени уведомления с вх. № АО-3343/05.08.2020 г. и вх. № АО-3344/05.08.2020 г., за инвестиционно предложение – „Преустройство на съществуващи сгради и промяна предназначението им в животновъдни сгради за отглеждане на патици”.

Възложител – „В.Ц.-2014” ЕООД

Уведомления с вх. № АО-3343/05.08.2020 г.

В РИОСВ-Русе са внесени уведомления с вх. № АО-3343/05.08.2020 г. и вх. № АО-3344/05.08.2020 г., за инвестиционно предложение – „Преустройство на съществуващи сгради и промяна предназначението им в животновъдни сгради за отглеждане на патици”.

Възложител – „В.Ц.-2014” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3234/29.07.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3234/29.07.2020 г. за инвестиционно предложение „Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността на язовир „Каменна чешма“, гр. Лозница“  

Възложител – „Тодор Димитров - Риболов“ ЕООД

 

 

Уведомление с вх. № АО-3234/29.07.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3234/29.07.2020 г. за инвестиционно предложение „Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността на язовир „Каменна чешма“, гр. Лозница“  

Възложител – „Тодор Димитров - Риболов“ ЕООД

 

 

Уведомление с вх. № АО-3223/28.07.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3223/28.07.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Изграждане на четири броя тръбни кладенци в поземлени имоти с №№ 009003, 009006 и 009007 в землището на с. Черногор, общ. Главиница за напояване на за напояване на земеделски земи в землището на с. Черногор, общ. Главиница” и допълнителна информация с вх. № АО-3223-(2)/13.08.2020 г.

Възложител – ЧЕРНОГОР АГРО" ООД

Уведомление с вх. № АО-3223/28.07.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3223/28.07.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Изграждане на четири броя тръбни кладенци в поземлени имоти с №№ 009003, 009006 и 009007 в землището на с. Черногор, общ. Главиница за напояване на за напояване на земеделски земи в землището на с. Черногор, общ. Главиница” и допълнителна информация с вх. № АО-3223-(2)/13.08.2020 г.

Възложител – ЧЕРНОГОР АГРО" ООД

Уведомление с вх. № АО-3194/24.07.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3194/24.07.2020 г. за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на свине до 22 580 броя скотоместа за угояване и до 3 794 броя скотоместа за свине-майки“

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатори 32874.12.172, 32874.180.7, 32874.180.139, 32874.180.96 и 32874.180.96 по КК и КР на гр. Исперих

Възложител – „АГРОТАЙМ” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2004/30.04.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2004/30.04.2020 г. за инвестиционно предложение за изработване на идеен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждаща канализация за населени места: с. Ценово и с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе.

Възложител – Община Ценово

Уведомление с вх. № АО-2955/08.07.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2955/08.07.2020 г. за инвестиционно предложение за изграждане на цех за механизирано производство на сирене и вътрешно преустройство на съществуващо предприятие за млекопреработка, стопанисвано от „Маклер Комерс“ ЕООД, с местоположение УПИ CIV - „Производствени и складови дейности“, кв. 105 по плана на с. Брестовене, общ. ЗаветВъзложител – „Маклер Комерс“ ЕООД, ЕИК 125547473

 

Галерия