За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-5951/29.11.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5951/29.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 51956.16.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна, общ. Тутракан с цел напояване на съществуващи трайни и царевични насаждения, разположени в землището на с. Нова Черна” с възложител Земеделски производител Ч. Ченков

Уведомление с вх. № АО-5943/29.11.2023г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5943/29.11.2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на закрити корабни места на територията на терминали Русе – Запад и Русе – Изток 2“ с възложител ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Уведомление с вх. № АО-5916/27.11.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5916/27.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжение” и допълнителна информация с вх. № АО-5916-(2)/06.12.2023 г., с възложител „МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД

Уведомление с вх. № АО-5910/27.11.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5910/27.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за напояване на съществуваща овощна градина”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66158.59.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Семерджиево, общ. Русе и възложител Земеделски производител Ц. Цветков

Уведомление с Вх. № АО-5653/10.11.2023 г. и Уведомление с Вх. № АО-5654/10.11.2023 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че са  внесени уведомления от „Оргахим Резинс“ АД с Вх. №№ АО-5653 и АО-5654 от 10.11.2023 г. за инвестиционни предложения /ИП/, както следва:

  1. Изграждане на система за озониране към инсталация за производство на синтетични смоли – по уведомление с Вх. № АО-5653/10.11.2023 г. Новото ИП е свързано с модернизация на системата за пречистване на емисиите от технологичния процес към съществуващите санитарни колони с използването на озон;
  2. Изграждане на инсталация за термична оксидация – по уведомление с Вх. № АО-5654/10.11.2023 г. Новото ИП е свързано с термична оксидация на отпадните води от технологичните процеси.

Възложител –  „Оргахим Резинс“ АД.

Уведомление с вх. № АО-5808/21.11.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5808/21.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Ново трасе на част от ВЕЛ 110 kV „Каменово” в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе” с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД

Уведомление с Вх. № АО-5733/16.11.2023 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-5733/16.11.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия, с местоположение поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово.

Възложител –  „Гелиг“ ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-5745/16.11.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5745/16.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за пречистване на промишлени отпадъчни води от производствената площадка на „Оргахим Резинс“ АД” с местоположение ПИ с идентификатор 6427.3.732 по КК и КР на град Русе, възложител ОРГАХИМ РЕЗИНС АД

Уведомление с вх. № АО-5529/06.11.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5529/06.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство на газови инсталации – монтаж на резервоар V=54м3 и газови инсталации на втечнени въглеводородни газове (ВВГ) пропан бутан за захранване на асфалтосмесител в Асфалтова база” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.10.1812 по КК и КР гр. Русе, кв. Средна кула, възложител „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“АД.

Галерия