За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-4793/19.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4793/19.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищен комплекс от многофамилни жилищни сгради с до 220 бр. жилища, гаражи, паркинг и други обслужващи сгради” с местоположение новообразувани УПИ XIX-6486 „За трансформаторен постˮ, XVIII-6485 „За производствено-складови дейностиˮ и XX-6487 „За жилищни функцииˮ по плана на гр. Разград., възложител „Обитехˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3419-2/18.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3419-2/18.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел водоснабдяване на производствена дейност на дружеството” с местоположение поземлен имот с идентификатор 80460.187.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе, възложител „Нинахимˮ ЕООД

Решение № РУ-63-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-63-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Разкъсване на двоен въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV “Развигор-Топола“ и изграждане на четири броя електропроводни отклонения 110 kV, всяко на самостоятелна стълбова линия, изпълнени с проводник АСО 400 mm2, от мястото на разкъсване на двоен ВЕ 110 kV „Развигор-Топола“ до възлова станция (ВС) 110 kV в землището на с. Каменар, общ. Лозница.

Възложител –  „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45325

Уведомление с вх. № АО-4195/14.08.2023 г. за

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4195/14.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение при речен км. 499 от река Дунав – Русе за съдове с тонаж под 1350 бруто тона”, възложител „Приста ойл холдингˮ ЕАД, „Инертˮ ООД

Уведомление с вх. № АО-4649/08.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4649/08.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на търговска сграда с идентификатор 40422.505.201.1 по КК и КР на гр. Кубрат в цех за преработка на зеленчуци и магазин за промишлени стоки“ , възложител ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАРКООП - КУБРАТ

Уведомление с Вх. № АО-4621/07.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4621/07.09.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за проектиране, съгласуване и изработка на нов понтон, с фотоволтаична електроцентрала, един преходен мост и два броя сваи, при км 495.690 на р. Дунав.

Възложител –  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Уведомление с вх. № АО-4517/01.09.2023 г. за

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4517/01.09.2023 г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, състоящ се от:

- Подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ XIV-932, кв.101 по плана на село Горно Абланово, община Борово;

- Технически проект за обект „Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с мощност 800Кw“

Възложител: „НОРД ЕНЕРЖИ“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4349/23.08.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4349/23.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на част от доилно помещение в работилница за млечни продуктиˮ, с местоположение поземлен имот № 503.1058, кв. 82 по плана на с. Ново село, общ. Русе, възложител И. Табев

Уведомление с вх. № АО-4224/15.08.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4224/15.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Управляване и разширяване на малко земеделско стопанство за отглеждане на овцеˮ, с местоположение поземлен имот № 051007 в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, възложител А. Джуджев

Галерия