За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-856/17.02.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-856/17.02.2020 г., за инвестиционно предложение за монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти с капацитет 350 кг/час в границите на имот с идентификатор 06673.60.82 по КК и КР на село Бръшлен, община Сливо поле.

Възложител –„Свинекомплекс Бръшлен “ АД

 

 

Уведомление с вх. № АО-743/13.02.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-743/13.02.2020 г. от „Лубрика“ ООД, свързано с приемане на производствената площадка на отпадък с кодова характеристика 19 01 17* - отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества за оползотворяване с код R9 в инсталация за преработка (регенериране) на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Местоположението на производствената площадка е ПИ с идентификатор 63427.8.1324 по КК и КР на град Русе.

  

Уведомление с вх. № АО-575/05.02.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-575/05.02.2020 г. за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за изкупуване на отпадъци от стъкло с местоположение: УПИ XVIII, кв.32 по регулационния план на град Сеново, община Ветово.

Възложител – Н. М.

Уведомление с вх. № АО-188/15.01.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-188/15.01.2020 г., за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци в ПИ с идентификатор 41143.502.12 по плана на с. Калипетрово, общ. Силистра.

Възложител – „Титан Бургас” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-483/30.01.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-483/30.01.2020 г., за изработване на подробен устройствен план – изменение на план за застрояване на ПИ с идентификатор 77308.304.1 по КК и КР на град Цар Калоян. Предвижданията на устройствения план са изграждане на селскостопанска сграда в посочения поземлен имот и последващо обособяване на животновъден обект – овцеферма за отглеждане на 150бр. овце.

Възложител – М.Ч.

 

Уведомление с вх. № АО-417/28.01.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-417/28.01.2020 г., за инвестиционно предложение за „Ремонт и възстановяване на язовир „Ситово-2“ и съоръженията му в землището на с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра“.

Възложител –„Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД, ЕИК 121031861

 

Уведомление с вх. № АО-226/17.01.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-226/17.01.2020 г., за инвестиционно предложение за разширение на Площадка № 1 за третиране на отпадъци съгласно действащо разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-645-04/24.07.2015 г. Към момента, площадката е разположена в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1245 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. Разширението ще се осъществи в съседни имоти с идентификатори 63427.8.393, 63427.8.898, 63427.8.900, 63427.8.912 и 63427.8.913.

Възложител –„Никтранс“ ЕООД, ЕИК 117620537

 

Уведомление с вх. № АО-236/17.01.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-236/17.01.2020 г., за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци от стъкло“ с местоположение: ПИ с идентификатори 07603.502.444, 07603.502.443 по КК и КР на град Бяла.

Възложител – Община Бяла

 

 

Уведомление с вх. № АО-233/17.01.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-233/17.01.2020 г., за инвестиционно предложение за монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти с капацитет 350 кг/час в границите на имот с номер 000065 (идентификатор 86026.70.65) в землището на с. Юделник, общ. Сливо поле.

Възложител –„Свинекомплекс-Юделник“ ООД, ЕИК 827184931

Галерия