За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-3291-(4)-04.10.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3291-(4)-04.10.2019 г., за инвестиционно предложение за експлоатация на мобилна инсталация за третиране на отпадъци посредством структурното им разграждане до вещества годни за повторна употреба с местоположение на компановката поземлен имот с идентификатор 66425.514.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Възложител – „ЕМАКС“ ООД, ЕИК 118549445.

Уведомление с вх. № АО-4309/04.10.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4309/04.10.2019 г. за инвестиционно предложение  „Оборудване на съществуващи животновъдни сгради /свинарници/ за отглеждане на 1 950 броя свине за угояване“ в ПИ 034030 в землището на село Ветрен, община Силистра

Възложител – „Екопродукт“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4251/01.10.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4251/01.10.2019 г. за промяна предназначение на земеделска земя и отреждането ѝ “За обществено-обслужваща дейност” и изграждане на Административно-жилищна сграда с офиси и хале за разфасоване и ремонт на автомобили и съхранение на автоаксесоари

Възложител – „Стоянов карс“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4177/24.09.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4177/24.09.2019 г. за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на сграда с цел обособяване на сватбена зала”, с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.3100 (сграда с идентификатор 24030.501.3100.1) по КК и КР на гр. Дулово

Възложител – ЕТ „ЛЕШНИК-СТОЯН СТОЯНОВ”

Уведомление с вх. № АО-4122/18.09.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4122/18.09.2019 г., за инвестиционно предложение за „Развитие и разширяване на съществуващо стопанство за отглеждане на овце”,  в УПИ I, кв. 8а по плана на с. Тръстеник, общ. Иваново.

Възложител – ЗП А.М.

Уведомление с вх. № АО-4019/10.09.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4019/10.09.2019 г. за инвестиционно предложение  „Разполагане на технологични резервоари за киселини и основа и разширение на склад за течни суровини и готова продукция“ в УПИ VII-1158, кв.119 по плана на град Сливо поле.

 Възложител – „Астра Биоплант“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3979/09.09.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3979/09.09.2019 г. за инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на Складова база гр. Бяла, чрез преустройство на 2 бр. складове за семена в складове за съхранение на ПРЗ и семена” с местоположение ПИ с идентификатор 07603.279.81 по КККР на гр. Бяла.

Възложител – „Агромеда“ ООД

Уведомление с вх. № АО-3930/03.09.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3930/03.09.2019 г., за инвестиционно предложение за монтаж на парокотелна централа с горелка за изгаряне на биомаса – слънчогледови люспи с местоположение на площадката поземлен имот с идентификатор 41143.503.161 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра.

Възложител – „Органик Ленд Корпорейшън“ ЕООД, ЕИК 131460760.

Галерия