За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-3399/31.07.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3399/31.07.2019 г. за инвестиционно предложение за „Монтаж на модулна надземна станция за светли горива”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.500 по КККР на гр. Русе.

Възложител – „Петрол България” АД

Уведомление с вх. № АО-3305/25.07.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3305/25.07.2019 г., за инвестиционно предложение за изграждане на автоснабдителна станция за светли горива и газ пропан-бутан, с местоположение УПИ CXIX по регулационния план на „ТМ“ АД – град Русе.

Възложител – „ТМ Инфраструктура“ АД, ЕИК 202409559.

Уведомление с вх. № АО-3297/25.07.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3297/25.07.2019 г. за инвестиционно предложение за „Рециклиране на дървени опаковки (палети) с код 15-01-03 и производство на пелети”, с местоположение ПИ с идентификатор 44166.137.4 по КККР на гр. Лозница.

Възложител – „ДОМИНАТОР 106” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2835/01.07.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2835/01.07.2019 г. за инвестиционно предложение за монтаж на нова четвърта машина за леене под налягане и тигел към нея в съществуваща производствена сграда – Цех за производство на алуминиеви детайли. С монтирането на новата допълнителна линия, както и с преминаване от двусменен към трисменен режим на работа, се цели увеличаване капацитета на инсталацията до 734 т/год отлети алуминиеви детайли. Местоположението на площадката е в границите на поземлен имот с идентификатор 73496.501.3866 (стар идентификатор 73496.501.2271) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан.

Възложител – „Д.С. ТЕК“ ООД, ЕИК 203616647.

Уведомление с вх. № АО-2747/25.06.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2747/25.06.2019 г. за инвестиционно предложение за изграждане на технологична линия с индукционна пещ с капацитет на зареждане 1 тон и дневна производителност 3 тона и оборудване, необходимо за съпътстващи дейности на основния процес на леене, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.784 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Метал Фусион“ ЕООД, ЕИК 202702673.

Уведомление с вх. № АО-2544-(2)-17.06.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2544-(2)-17.06.2019 г. за инвестиционно предложение за разширение на инсталация за отглеждане на птици (бройлери) с цел достигане на капацитет до 312 903 места за птици с местоположение имот с номер 027001 в землището на с. Чуковец, общ. Алфатар.

Възложител – „НУР ПИЛЕ“ ЕООД, ЕИК 203622618.

Уведомление с вх. № АО-2525/12.06.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2525/12.06.2019 г. с предложение за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I-13, УПИ VIII-13 и УПИ IX-13 (ПИ с идентификатори 61875.33.126, 61875.33.459, 61875.33.460 по КК и КР на село Райнино), кв.16 по плана на село Райнино и изтотвяне на инвестиционен проект за изграждане на овцеферма и кравеферма в новообразуваните УПИ-та като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива-КПИИ по реда на чл.150 на ЗУТ.

Възложител: Сейдегюл Осман, село Вазово, община Исперих.

Уведомление с вх. № АО-2457/07.06.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2457/07.06.2019 г. за инвестиционно предложение за изграждане на птицеферма с капацитет 62 600 места за угояване на цикъл бройлери с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07603.502.446 и 07603.502.172  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе.

Възложител – „Белсистемс“ ООД, ЕИК 117522513.

Уведомление с вх. № АО-2448/07.06.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2448/07.06.2019 г. за инвестиционно предложение за изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация на „Грийнбърн“ ЕООД за

за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци чрез изгаряне. Планира се депото да е с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.19.280  по КК и КР на град Разград.

Възложител – „Грийнбърн“ ЕООД, ЕИК 203361709.                                               

Галерия