За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-2444/07.06.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2444/07.06.2019 г. за инвестиционно предложение „Монтиране на водогреен котел на природен газ с топлинна мощност 450кW към Инсталация за производство на имуногенни фармацефтични продукти“ в ПИ с идентификатор 61710.503.446 по КК и КР на град Разград.

Възложител: Биовет АД – клон Разград

Уведомление с вх. № АО-2403/05.06.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2403/05.06.2019 г. за инвестиционно предложение за „Оборудване с КИП и А и въвеждане в експлоатация на съществуваща пречиствателна станция за производствени отпадъчни води” и „Система за пречистване на битови отпадъчни води”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.236, ЗПЗ на гр. Русе

Възложител – „ИПН Универсал ” ООД, ЕИК 117547313

Уведомление с вх. № АО-2156/15.05.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2156/15.05.2019 г. за инвестиционно предложение „Производство на пелети”, с местоположение съществуваща сграда в УПИ I, кв. 79 по плана на гр. Лозница. Възложител – „Адиса” ООД, ЕИК 101722654.

Уведомление с вх. № АО-1914/19.04.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1914/19.04.2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец на стадион „Луи Аиер”, с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.1639 по КК и КР на гр. Силистра.     Възложител – „ОБЩИНА СИЛИСТРА”, ЕИК 000565537.

Уведомление с вх. № АО-1963/24.04.2019 г.

     В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1963/24.04.2019 г. за инвестиционно предложение за оборудване на шест броя съществуващи селскостопански сгради с цел отглеждане на птици – бройлери с капацитет 120 000 места за бройлери. Местоположението на площадката е в границите на поземлени имоти с идентификатори 07329.36.7, 07329.36.8, 07329.36.10,  07329.36.11, 07329.36.13 и 07329.36.15  по КК и КР на с. Българка, община Силистра.

     Възложител – „ПИЛКО“ ЕООД, ЕИК 125041015.

Уведомление с вх. № АО-1962/24.04.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1962/24.04.2019 г. за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери от 100 000 бр. до 130 000 бр. места за бройлери”, с местоположение имот №170001, находящ се в землището на с. Щръклево, общ. Иваново

Възложител – „НЕПАЛ 10“ ЕООД, ЕИК 201214105.

Уведомление с вх. № АО-1933/22.04.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1933/22.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Дестилерия – съоръжение за преработка на етерични масла, чрез парна дестилация на тревна маса със съответната инфраструктура”,  с местоположение  ПИ с идентификатор 20184.1.2934 по КККР на гр. Две могили

Възложител – „Райкови 2010” ООД

Уведомление с вх. № АО-1923/19.04.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1923/19.04.2019 г.  за инвестиционно предложение за „Оборудване на съществуваща сграда с цел отглеждане на птици – бройлери с капацитет 60 000 места за бройлери“, с местоположение ПИ с идентификатор  15953.65.752  по КК и КР на с. Голям Поровец, община Исперих.

Възложител – „НИКОЛОВИ ГРУП 19” ООД, ЕИК 205459753.

Уведомление с вх. № АО-1904/19.04.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1904/19.04.2019 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на амортизирано технологично оборудване с ново и привеждане в съответствие на наименованието на работните инсталации с новите административни промени във фирмата“ в ПИ с идентификатори 61710.503.6305, 61710.503.6308 по КК и КР на град Разград.

Възложител: Биовет АД – клон Разград

Галерия