За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-1266/18.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1266/18.03.2019 г. за инвестиционно „Риборазвъждане в язовир „Калипетрово” в ПИ с идентификатор 41143.171.21 по КК и КР на село Калипетрово, община Силистра, местност „Сакаджийка”. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Възложител – ЕТ „ПЛАМЕН КОСТОВ-57”

Уведомление с вх. № АО-1140/11.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1140/11.03.2019 г. за инвестиционно „Изграждане на цех за производство на дребноразмерни метални елементи” в ПИ с идентификатор 66425.514.74 по КК и КР на гр. Силистра, местност ПЗ „Запад”, обл. Силистра. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Възложител – „ГЕТОН ИНВЕСТ” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-1066/05.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1066/05.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, община Дулово, област Силистра. Предвижда се добив на кварц-каолинова суровина.

     Възложител – „Каолин“ АД, ЕИК 827182866.

Уведомление с вх. № АО-1054/05.03.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1054/05.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на промишлена сграда в мобилна дестилерия за етерични масла“ с местоположение ПИ с идентификатор 61710.54.557 по КККР на гр. Разград. Предвижда се производство на етерични масла от маточина чрез парна дестилация.

     Възложител – „ЛУДОГОРСКА ЗЕМЯ-2003“ ЕООД, ЕИК 116548106.

Уведомление с вх. № АО-1012/28.02.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1012/28.02.2019 г. с предложение за изработване на подробен устройтвен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ I-684 и УПИ II-984, кв.53а по плана на село Гецово, община Разград , съгласно който се предвижда изграждане на работилница за производство на кисело мляко.

     Възложител – К.С., град Разград.

Уведомление с вх. № АО-1008/27.02.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1008/27.02.2019 г. с предложение за изработване на подробен устройтвен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ IV-377, УПИ V-377, УПИ VI-377, УПИ VII-377, УПИ VIII-377, кв.52 по плана на село Богданци, община Самуил, съгласно който се предвижда изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет до 39 900места на птици.

Възложител – «Голд Барн» ЕООД, село Гецово, община Разград.

Уведомление с вх. № АО-1007/27.02.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1007/27.02.2019 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на собствен водоизточник”, с местоположение ПИ с идентификатор 00415.150.8 по КК и КР на гр. Алфатар, землище на гр. Алфатар, общ. Силистра. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Възложител – ЗП П.Д. ЕИК 8306195585

Уведомление с вх. № АО-930/22.02.2019 г. на Ш.Ш.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-930/22.02.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на съществуваща животновъдна ферма за отглеждане на 70бр. дийни крави“ в имот с идентификатор 43894.14.12 по КК и КР на село Листец, община Главиница.

Възложител – Ш.Ш.

Уведомление с вх. № АО-914/21.02.2019 г. на „Стил-ЕА“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-914/21.02.2019 г. за инвестиционно предложение за „Пристройки и разширение на съществуваща мандра за производство на кашкавал и извара и увеличаване на производствения капацитет от 5 на 10 тона постъпващо мляко за преработка“. Съществуващата мандра е с местоположение УПИ III-1470 „За производствена и складова дейност“, кв. 129 по плана на с. Дянково, общ. Разград.

Възложител – „Стил-ЕА“ ЕООД, ЕИК 116517744.

Галерия