За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-437/29.01.2019 г. на „Матаги“ ЕООД, град Варна

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-437/29.01.2019г. с предложение за изработване на подробен устройтвен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ XC по регулационния план на „ТМ“ АД, съгласно който се предвижда увеличаване на капацитета на съществуващо складово стопанство за горими течности с пламна температура над 55 градуса от 250 тона на 1100тона чрез изграждане на два вертикални стоманени резервоара, четири надземни резервоара за ПП нужди, помпено за резрвоарите за ПП нужди.

Възложител – „Матаги“ ЕООД, град Варна.

Уведомление с вх. № АО-286/18.01.2019 г. на Р.М.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-286/18.01.2019 г. за инвестиционно предложение за животновъдна дейност – отглеждане на 20 бр. крави в границите на имот с номер 010337 в землището на с. Подайва, общ. Исперих. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Възложител – Р. М.

Уведомление с вх. № АО-400/24.01.2019 г. на „АГРОСЕМ” ООД

     В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-400/24.01.2019 г. за инвестиционно предложение за изграждане на „Пилчарник до 39 500 птици за угояване” в УПИ XX  „Производствени и складови дейности”, кв. 42 по плана на село Острово, община Завет, област Разград. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

     Възложител – „АГРОСЕМ” ООД, ЕИК 826049418.

Уведомление с вх. № АО-399/24.01.2019 г. на „АГРО Инфра” ЕООД

     В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-399/24.01.2019 г. за инвестиционно предложение за изграждане на „Пилчарник до 39 500 птици за угояване” в УПИ XXI  „Производствени и складови дейности”, кв. 42 по плана на село Острово, община Завет, област Разград. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

     Възложител – „АГРО Инфра” ЕООД, ЕИК 204240518.

Уведомление с вх. № АО-303/21.01.2019 г. на „ЕЛЛИ-99” ЕООД

     В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-303/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение за "Спортен риболов и изграждане на дървени постройки", с местоположение  ПИ  с идентификатори 73496.32.140, 73496.32.193, 73496.32.194 и 73496.32.163 по КК и КР на гр. Тутракан.

     Възложител – „ЕЛЛИ-99” ЕООД,ЕИК 201070968.

Уведомление с вх. № АО-5381/03.12.2018 г. за инвестиционно предложение (ИП) на „Кемстийл“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5381/03.12.2018 г. за инвестиционно предложение (ИП) за обособяване на площадка за рециклиране на бракувани кораби с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. Предвижда се нарязване/разкомплектоване на моторни и безмоторни кораби с капацитет на работа до един кораб месечно. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура. Възложител – „Кемстийл“ ЕООД, ЕИК 121454053.

Галерия