За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-5104/10.10.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5104/10.10.2023 г. за инвестиционно предложение „Почистване от дървесна и храстовидна растителност на поземлени имоти с идентификатори 67526.26.18, 67526.26.31, 67526.26.62, 67526.26.79, 67526.45.31, 67526.32.12, 67526.2.65, 67526.2.66, 67526.2.78, 67526.39.29, 67526.37.29, 67526.39.61, 67526.39.53 и 67526.39.54 по КК и КР на с. Смилец, общ. Силистра”, възложител Г. С. Бату

Уведомление с вх. № АО-5032/05.10.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5032/05.10.2023 г. и внесена допълнителна информация с вх. №№ АО-5032-(1)/11.10.2023 г. и АО-5032-(5)/01.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от пластмаса, стъкло и другиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1513 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, възложител „Митаˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5003/04.10.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5003/04.10.2023 г. и допълнителна информация с вх. № АО-5003-(4)/30.11.2023 г за инвестиционно предложение „Почистване на имоти от дървесна и храстовидна растителност”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори: 02467.54.1, 02467.63.3 и 02467.205.12 по КККР на с. Балкански, 18589.7.277 по КККР на с. Гецово, 56890.62.106 по КККР на с. Побит камък, 80724.23.6 по КККР на с. Черковна, 24829.33.389 по КККР на с. Дянково и 87624.6.56 по КККР на с. Ясеновец, общ. Разград и 38830.138.3 и 38830.138.8 по КККР на с. Костанденец и 77308.272.17 и 77308.310.8 по КККР на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, възложители: „РОМФАРМ КОМПАНИ” ООД, „С.И.Г.” ООД и  „СТАВЕН” АД.

Уведомление с вх. № АО-4944/29.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4944/29.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на кашкавал” с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.167.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих, възложител „Шами груп ШХШˮ ООД

Уведомление с вх. № АО-4895/27.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4895/27.09.2023 г. и допълнителна информация с вх. № АО-4895-(2)/02.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изменение на съгласувано инвестиционно предложение за инсталация за рециклиране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства и фотоволтаични соларни панели и преконфигуриране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули от електрически превозни средства в системи за съхранение на енергия” с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.506.95 (предишен идентификатор 00895.506.86) по КК и КР на ПЗ Запад, с. Айдемир, общ. Силистра, възложител „И-Уейст Силистраˮ ЕАД

Уведомление с вх. № АО-4883/26.09.2023 г., з ИП с възложител „Рокенрола” ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4883/26.09.2023 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води от съществуващ тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 66425.501.9159 по КККР на гр. Силистра”

Възложител – „Рокенрола” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4854/25.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4854/25.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Животновъдна сграда и склад за фураж в поземлен имот с идентификатор 56232.16.11 по КККР на с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград”, възложител ЕТ „ЗЕЙТИ МЕХМЕД”

Уведомление с вх. № АО-4846/21.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4846/21.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изкопаване на кладенец от 30-35 м. дълбочина за битови нужди и непромишлени цели”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, общ. Силистра, възложител „Агротрансˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4845/21.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4845/21.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изкопаване на кладенец от 30-35 м. дълбочина за битови нужди и непромишлени цели”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.506.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра, възложител „Технотрейдˮ ЕООД

Галерия