За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-4649/08.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4649/08.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на търговска сграда с идентификатор 40422.505.201.1 по КК и КР на гр. Кубрат в цех за преработка на зеленчуци и магазин за промишлени стоки“ , възложител ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАРКООП - КУБРАТ

Уведомление с Вх. № АО-4621/07.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4621/07.09.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за проектиране, съгласуване и изработка на нов понтон, с фотоволтаична електроцентрала, един преходен мост и два броя сваи, при км 495.690 на р. Дунав.

Възложител –  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Уведомление с вх. № АО-4517/01.09.2023 г. за

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4517/01.09.2023 г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, състоящ се от:

- Подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ XIV-932, кв.101 по плана на село Горно Абланово, община Борово;

- Технически проект за обект „Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с мощност 800Кw“

Възложител: „НОРД ЕНЕРЖИ“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4349/23.08.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4349/23.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на част от доилно помещение в работилница за млечни продуктиˮ, с местоположение поземлен имот № 503.1058, кв. 82 по плана на с. Ново село, общ. Русе, възложител И. Табев

Уведомление с вх. № АО-4224/15.08.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4224/15.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Управляване и разширяване на малко земеделско стопанство за отглеждане на овцеˮ, с местоположение поземлен имот № 051007 в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, възложител А. Джуджев

Уведомление с вх. № АО-4215/14.08.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4215/14.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за месодобив от едри преживни животни и месопреработкаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07231.40.566 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бъзън, общ. Русе, възложител Д. Диков

Уведомление с вх. № АО-4202/14.08.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4202/14.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на съоръжения против заливане на терминал Русе-Запад при високи води на река Дунав” възложител ДП Пристанищна Инфреструктура

Уведомление с Вх. № АО-4200/14.08.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4200/14.08.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за  промяна предназначението на земеделски земи, с начин на трайно ползване „Нива“, както следва:

  • имот с идентификатор 47336.40.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе, с площ 29 805 кв.м.;
  • имот с идентификатор 47336.40.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, с площ 15 947 кв.м.

Предвижданията са в цитираните имоти да се изгради депо за неопасни отпадъци с кодове: 10 01 01 - сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04); 10 01 02 - увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища и 10 01 05 - твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове.

Възложител –  „Елана Агрокредит“ АД.

Уведомление с вх. № АО-2787/19.05.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2787/19.05.2023 г. за инвестиционно предложение за „„Третиране на отпадък с код 19 12 12 - други отпадъци /включително смеси от материали/ от механично третиране на отпадъци, различно от упоменатите в 19 12 11, отделяне на алуминиеви части от пясък, с дейност с  R12 /разделяне/ и R13 /временно съхранение/” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.501.34 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград, възложител „ДРУЖБА“ АД

Галерия