За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-3840 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3840 г. за „Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), очертаващ рамката на инвестиционното намерение за изграждане на спорни съоръжения” с местоположение на ПИ с идентификатор 51679.173.479 по КК и КР на село Николово, община Русе, находящ се в местност Над селото, възложител Община Русе.

Уведомление с вх. № АО-4122/09.08.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4122/09.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 63427.5.206 по КК и КР на гр. Русе за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.5.206 по КК и КР на гр. Русе, възложител „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Уведомление с вх. № АО-4053/03.08.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4053/03.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на буферен паркинг за тежкотоварни автомобили” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.178.134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, възложител Община Русе.

Уведомление с вх. № АО-3931/26.07.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3931/26.07.2023 г. за Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ XI-974, кв. 10 по регулационния план на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе и изграждане на цех за цех за производство на сушени плодове и хладилник с възложител К. Н. Костадинов

Уведомление с вх. № АО-3785/18.07.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3785/18.07.2023 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец” с местоположение поземлен имот с идентификатор 65348.68.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сандрово, общ. Русе, възложител „Агриком 83ˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3794/18.07.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3794/18.07.2023 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел гравитачно напояване на собствени земеделски земи и захранване с вода на съществуваща птицеферма - поене на птици” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 51956.114.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова черна, общ. Тутракан възложител: „АГРОКОМ – 2000” АД

Уведомление с вх. № АО-3519/30.06.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3519/30.06.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на обслужваща сграда с паркинг на четири нива” с местоположение УПИ V-424, кв. 675 по плана на гр. Русе, възложител Община Русе

Уведомление с вх. № АО-3342/20.06.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3342/20.06.2023 г. за инвестиционно предложение за „Напояване на 140,1 ha, засети с културни насъждения, царевица или пшеница, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи” с местоположение: поземлени имоти с идентификатори: 05517.27.40; 05517.28.51 и 05517.29.34, местност „Коренежа”, землището на с. Борисово, общ. Сливо поле, възложител : „Сафари-М” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3319/19.06.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3319/19.06.2023 г. за инвестиционно предложение за „Добавяне на нови отпадъци с кодови характеристики: 08 03 17*, 08 02 99, 09 01 03*, 10 09 07*, 12 01 18*, 16 01 22, 16 03 05* и 10 01 01, които ще се подлагат на R13 и/или R12” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.491 по КККР на гр. Русе, възложител „Инвест Стил” ЕООД

Галерия