За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-5158/02.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5158/02.11.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на 47680 бр. кокошки носачки” с местоположение поземлен имот с идентификатор 67526.58.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смилец, общ. Силистра., възложител „Агросем-ПКМˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5111/31.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5111/31.10.2022 г. за за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 69078.150.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старо село, общ. Тутракан и последващо изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до  1 300 kW, възложител „ВЕИ Старо селоˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5068/27.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5068/27.10.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 480 kW и трафопост 20 kV” с местоположение УПИ III-116, кв. 27 по плана на с. Гарван, общ. Ситово, възложител „ЕЛ ДЖИ ЕНЕРДЖИ” ООД

Уведомление с вх. № АО-5021/25.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5021/25.10.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност до 470.93 kW” с местоположение поземлен имот с идентификатор 81150.721.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чернолик, общ. Дулово, възложител „Моника 871ˮ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-4932/19.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4932/19.10.2022 г. за инвестиционно предложение за доставка и въвеждане в експлоатация на два броя когенерационни мощности, използващи като гориво природен газ, в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Топлофикация Русе“ АД

Уведомление с вх. № АО-4937/19.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4937/19.10.2022 г. за Изработване на проект на Подробен устройствен план – План за улична регулация от о.т. 10902 до о.т. 10904 и План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 63427.8.17 по КК и КР на гр. Русе, кв. 3015 по плана на ЗПЗ, гр. Русе и изграждане на ФЕЦ, възложител Г. Георгиев

Уведомление с вх. № АО-4838/14.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4838/14.10.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за месодобив и месопреработка и пречиствателна станция за отпадъчни води” с местоположение: ПИ с идентификатор 34103.45.24 по КК и КР на село Йонково, община Исперих, възложител „ГОЛД БАРН“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4850/14.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4850/14.10.2022 г. за инвестиционно предложение за „Разширение на гробищен парк” с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.901.597 (стар № 000597) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, възложител Община Бяла

Уведомление с вх. № АО-4799/12.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4799/12.10.2022 г. и внесена допълнителна информация с вх. № АО-4799-(2)/26.10.2022 г. за Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ III-262, 263 в кв. 23 по плана на с. Малък Поровец, общ. Исперих с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност до 500 kW, възложител „ПИМ-гр. Исперихˮ ЕООД

Галерия