За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-1653/17.03.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1653/17.03.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на един брой тръбен кладенец за напояване на трайни насажденияˮ с местоположение поземлен имот с идентификатор 67578.83.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смирненски, общ. Ветово, възложител „Деметра-ЗСˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2120/06.04.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2120/06.04.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за временно съхранение на бутилки с компресиран природен газ в поземлен имот с идентификатор 65348.20.53 в землището на с. Сандрово, общ. Русе, и свързване с газовите котли, намиращи се в съществуващата сграда в имота”с възложител : „Строително оборудване” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2067/05.04.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2067/05.04.2023 г. за инвестиционно предложение за „Пристройка към съществуваща сграда за производство на олио”

Възложител – „Ф+С Агро” ООД

Уведомление с вх. № АО-1674/20.03.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1674/20.03.2023 г.  и внесена допълнителна информация с вх. № АО-1674-(2)/06.04.2023 г. за  „Водовземане на подземни води от съществуващ шахтов кладенец „ШК Раней 4 – Лесилхард-Силистра” с действащо разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11591385/10.02.2022 г. с титуляр „Марлинˮ ЕООДˮ, възложител „Индустриална зона – Силистраˮ ЕАД

Уведомление с вх. № АО-1301/01.03.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1301/01.03.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация на пропан-бутан за захранване на асфалтосмесител в „Асфалтова базаˮ, с. Зафировоˮ, с местоположение УПИ II-632, кв. 62 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница, възложител „ПЪТПЕРФЕКТ-Т” ЕАД

Уведомление с вх. № АО-1563/14.03.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1563/14.03.2023 г. за инвестиционно предложение за „Промяна в параметрите, при които е издадено Комплексно разрешително № 293-Н1/2015 г., актуализирано с Решение № 293-Н1-И1-А1/2018 г.ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.304.53, местност „Чифликаˮ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, възложител „ГРАДУС-98ˮ АД

Уведомление с вх. № АО-1226/24.02.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1226/24.02.2023 г. за инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от череши, изграждане на поливна система за тях и захранването им от тръбен кладенец и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 80 kW за захранване на кладенеца ” с местоположение поземлен имот с идентификатор 44495.1.148 по КК и КР на с. Любен, общ. Ситово

Възложител : ЗП Д. Маринова

Уведомление с вх. № АО-1185/21.02.2023 г

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1185/21.02.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русеˮ, с местоположение поземлени имоти с идентификатори: 63427.74.62 (предишен идентификатор 63427.74.40); 63427.96.2, 63427.96.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. 

Възложител : ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Уведомление с Вх. № АО-832/09.02.2023 г. за

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-832/09.02.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за промени на съществуваща площадка за третиране на отпадъци с Разрешителен документ № 10-ДО-750-03/28.05.2021 г., които включват:

  • добавяне на два нови кода неопасни отпадъка към списъка на отпадъците, които могат да се приемат за оползотворяване - 15 01 03 и 20 01 40;
  • увеличаване на количеството на отпадък с код 20 01 39.

Местоположението на площадката е в границите на поземлен имот с идентификатор 84049.166.399 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, общ. Иваново.

Възложител – „Управление на отпадъци“ ЕООД.

 

 

 

Галерия