За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за изтекло правно действие на Решения по ОВОС по чл 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител ДП Национална Компания „Железопътна Инфраструктура”.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 10.09.2020 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ–Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе. Местоположението на инвестиционната инициатива е в границите на поземлени имоти с идентификатори 63427.74.40, 63427.96.3 и 63427.96.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. Възложител е Държавно Предприятие Национална Компания „Железопътна Инфраструктура”. За цитираното ИП е издадено Решение № РУ-63-ПР/13.08.2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на  ОВОС, с характер да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 54/2020 г.), Решение № РУ-63-ПР/13.08.2015 г. е загубило правното си действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „Биокомпост БГ” ООД

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 17.09.2020 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план за контролна дейност на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци от растителен и животински произход, както и утайки от ПСОВ” с местоположение – УПИ V-24 и УПИ VI-24, кв. 3 по плана на с. Градина, общ. Лозница и възложител „Биокомпост БГ” ООД, за което е издадено Решение № РУ-30-ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда, Решение № РУ-30-ПР/2014 е загубило правното си действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП, с възложител „Топлофикация-Разград“ АД

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На дата 10.07.2020 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за реконструкция на горивната система на парни котли с номера 5 и 6 за изгаряне на биомаса (слънчогледова люспа), с възложител „Топлофикация-Разград“ АД, за което е издадено Решение № РУ-13-ПР/30.01.2015 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС, на директора на РИОСВ – Русе, с характер да не се извършва ОВОС.

При проверката е установено, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, постановеното Решение № РУ-13-ПР/30.01.2015 г. е загубило правното си действие.

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП за изграждане на Българо-Румънски център за обучение и зелени компетенции.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На дата 29.06.2020 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на Българо-Румънски център за обучение и зелени компетенции. Местоположението на инвестиционната инициатива е в границите на имот с номер 000208 в землището на с. Червен, общ. Иваново, за което е издадено Решение № РУ-59-ПР/27.07.2015 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС, на директора на РИОСВ – Русе, с характер да не се извършва ОВОС.

При проверката е установено, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, постановеното Решение № РУ-59-ПР/27.07.2015 г. е загубило правното си действие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.) за ИП с възложител И.Ш.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 10.07. 2020 г. е извършена планова проверка по документи/на място, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изменение и разширение на животновъден обект – птицеферма за угояване на бройлери с капацитет 16000места за птици, включващо приобщаване на допълнителни площи, изграждане на нова птицевъдна сграда и увеличаване на капацитета до 38 000места за птици” с местоположение: ПИ 406022, 406007 в землището на село Бисерци, община Кубрат и възложител И.Ш., за което е издадено Решение № РУ-39-ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-39-ПР/2015г. е загубило правното си действие.

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.).

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 19.06.2020 г. е извършена планова проверка по документи/на място, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на рибовъдна ферма с рециркулационна система за аквакултури” с местоположение – ПИ 000233 в землището на село Басарбово и възложител ЕТ „Драгомир Хинков“, за което е издадено Решение № РУ-37-ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-37-ПР/2015г. е загубило правното си действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.).

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На дата 17.12.2019 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на рециркулационна система за отглеждане на деликатесни видове риби в интеграция с аквапонна система в границите на имот с номер 063014 в землището на с. Острица, общ. Две могили”, за което е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с номер РУ-67-ПР/16.09.2014 г. с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

При проверката е установено, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с номер РУ-67-ПР/16.09.2014 г. е загубило правното си действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.).

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На дата 17.12.2019 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на рециркулационна система за отглеждане на деликатесни видове риби в интеграция с аквапонна система в границите на имот с номер 063014 в землището на с. Острица, общ. Две могили”, за което е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с номер РУ-67-ПР/16.09.2014 г. с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

При проверката е установено, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с номер РУ-67-ПР/16.09.2014 г. е загубило правното си действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложите Е.И.

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На дата 30.10.2019 г. е извършена планова проверка на място, съгласно утвърдения годишен план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на овчарник с капацитет 100 бр. овце с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.167.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. За планирания обект е издадено Решение № РУ-53-ПР/30.07.2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС. Възложител на инвестиционното предложение е Е. И.

При проверката е установено, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решение № РУ-53-ПР/30.07.2014 г. е загубило правното си действие.

Галерия