За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за изтекло правно действие на Решения по ОВОС по чл 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Мултитрон Фарм“ ЕООД.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 04.05.2022 г. е извършена планова проверка на място и по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ–Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за ремонт и реконструкция на две съществуващи сгради - краварници с цел изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на птици-бройлери с капацитет 38 610 бр. места за птици. Местоположението на планираната ферма е в границите на поземлени имоти с идентификатори 02467.212.7 и 02467.212.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Балкански, общ. Разград. Възложител на ИП е дружеството „Мултитрон Фарм“ ЕООД. За проектното предложение е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с номер РУ-39-ПР/14.03.2017 г., с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда и § 12а, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона, Решение № РУ-39-ПР/14.03.2017 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на Закона за устройство на територията.

 

 

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител ИП е дружеството „Меги Фарм“ ЕООД.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 04.05.2022 г. е извършена планова проверка на място и по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ–Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за ремонт и реконструкция на съществуващи сгради - краварници с цел изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на птици-бройлери с капацитет 38 610 бр. места за птици. Местоположението на планираната ферма е в границите на поземлени имоти с идентификатори 02467.212.9 и 02467.212.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Балкански, общ. Разград. Възложител на ИП е дружеството „Меги Фарм“ ЕООД. За проектното предложение е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с номер РУ-38-ПР/14.03.2017 г., с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда и § 12а, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона, Решение № РУ-38-ПР/14.03.2017 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на Закона за устройство на територията.

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „Пътперфект-Т” ЕАД

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 06.12.2021 г. е извършена извънредна проверка по документи, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ „Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра” с възложител „Пътперфект-Т” ЕАД, за което е издадено Решение по оценка на въздействието върху околната среда № РУ 1-1/2015 на директора на РИОСВ – Русе, с характер „одобрявам“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ 1-1/2015 е загубило правното си действие.

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител Община Русе

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 26.11.2021 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ–Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци с капацитет до 50 тона за денонощие. Местоположението на площадката е в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.92.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. Възложител на ИП е Община Русе. За проектното предложение е издадено Решение № РУ-56-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда и § 12а, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона, Решение № РУ-56-ПР/2016 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на Закона за устройство на територията.

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител ЗП П. Мидендорф

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 26.11.2021 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ–Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за реконструкция на съществуваща стопанска сграда и промяна предназначението й в дестилерия за етерични масла и изграждане на собствен водоизточник с местоположение имот с номер 131004 в землището на с. Семерджиево, общ. Русе (към момента поземлен имот с идентификатор 66158.116.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Семерджиево, общ. Русе). Възложител на ИП е ЗП П. Мидендорф. За проектното предложение е издадено Решение № РУ-77-ПР/11.10.2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда и § 12а, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона, Решение № РУ-77-ПР/11.10.2016 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на Закона за устройство на територията.

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител А. С. и М. С.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 07.06.2021 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на десет броя ваканционни къщи, водни огледала и трафопост в границите на имот с номер 213001 в землището на с. Николово, общ. Русе. Възложители на инвестиционната инициатива са А. Стефанова и М. Стефанова. За планирания обект е издадено Решение № РУ-9-ПР2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 21/2021 г.), Решение № РУ-9-ПР/27.01.2016 г. е загубило правното си действие.

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „Маристо и Ко” ООД

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 16.06.2021 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ-Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Производство на студено пресовани масла, пастообразни продукти от семена и ядки, пълнозърнести протеинови брашна и орехови ядки” с местоположение – УПИ VIII-461, кв. 53 по плана на гр. Лозница и възложител „Маристо и Ко” ООД, за което е издадено Решение № РУ-16-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-16-ПР/2016 е загубило правното си действие.

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „Био-Агро Ресурс Плюс” ООД

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе уведомява за следното:

На 27.05.2021 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на специализиран комплекс за отглеждане и преработка на гъба Кладница” с местоположение – ПИ с идентификатори 61710.505.179 и 61710.505.7334 по КККР на гр. Разград и възложител „Био-Агро Ресурс Плюс” ООД, за което е издадено Решение № РУ-25-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-25-ПР/2016 е загубило правното си действие.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител Б.К.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

  1. На 18.05.2021 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе, относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма с капацитет 50бр. животни“, с местоположение: поземлен имот №187023 в землището на село Червена вода, община Русе и възложител Б.К., за което е издадено Решение № РУ-17-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-17-ПР/2016г. е загубило правното си действие.

 

 

Галерия