За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, за ИП с възложител „Хелиус Актив“ ООД.

Днес, 15.03.2024 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Русе оповестява за постъпило искане и внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за подземна кабелна линия 33 kV от поземлен имот с идентификатор 20184.39.264 до поземлен имот с идентификатор 20184.2.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили

Възложител – „Хелиус Актив“ ООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-478-4/12.03.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46881

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), от ИП с възложител К. Пенчев.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 18589.7.155 и 18589.7.714 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гецово, общ. Разград

Възложител – К. Пенчев

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-657-(3)/05.03.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46807

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ЕКО ДЕН” ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 56397.135.143 по КККР на с. Пиргово, общ. Иваново, местност „Затвора” и Парцеларен план (ПП) за кабелно трасе на нов електропровод до имота

Възложител „ЕКО ДЕН” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4794-(6)/25.01.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45736

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Русе.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021-2028 г.ˮ

Възложител – Община Русе

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-6105-(2)/08.01.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46341

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Медис-Русе” ЕООД..

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатори 83301.55.3, 83301.55.4, 83301.55.5, 83301.55.6 и 83301.55.7 по КККР на с. Широково, общ. Две могили, обл. Русе и изграждане на два броя еднофамилни жилищни сгради

Възложител „Медис-Русе” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3747-(16)/05.01.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42078

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител .

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 75246.2.245 по КК и КР на с. Ушинци като разширение на съществуваща производствена дейност в съседен поземлен имот с идентификатор 75246.2.28, община Разград.

Възложител „ГРАНИТ МАР-2008“ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4797-2/23.10.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/45748

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Ориент-Строй” ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатор 61710.503.6475 по КККР на гр. Разград, за който са отредени урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-3833, II-3833 и III-3833, кв. 52 по плана на гр. Разград, с Възложител „Ориент-Строй” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5388-(2)/23.11.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45870

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.„ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на транспортната техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за поземлени имоти с идентификатори 35715.17.129, 35715.40.129, 35715.17.263, 35715.17.132, 35715.19.143 и 35715.19.264 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, общ. Лозница.

Възложител – „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-5483-2/01.12.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46047

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Братя Донкиˮ ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ИПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 57813.42.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Поройно, общ. Дулово

Възложител – „Братя Донкиˮ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5888/24.11.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45854

 

 

 

 

 

 

 

Галерия