За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „СОНЕЛ 777ˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за кабел 20 kV за поземлен имот с идентификатор 07603.502.604 по КК и КР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русеˮ

Възложител – „СОНЕЛ 777ˮ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1271-(2)/15.03.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38806

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ДЕМЕТРА” ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 53494.286.131 по КККР на с. Окорш, общ. Дулово, обл. Силистра и изграждане на склад за селскостопанска продукция.

Възложител – „ДЕМЕТРА” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-633-(2)/09.03.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38502

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „СИРИУС СТАР БГ" ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ III-278, кв. 957, по плана на гр. Русе, Западна промишлена зона с цел изграждане на административна сграда и площадка за третиране на отпадъци.

Възложител – „СИРИУС СТАР БГ" ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО -569-(2)/02.03.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38550

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Тутракан

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Общинска програма за опазване на околната среда на Община Тутракан за периода 2021-2028 г. и включената към нея Програма за управление на отпадъците.

Възложител – Община Тутракан, ЕИК 000565626.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5938-3/22.02.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37990

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Главиница

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Програма за управление на отпадъците на Община Главиница 2021-2028 г. и Програма за опазване на околната среда на Община Главиница 2021-2028 г. с раздел „Лечебни растенияˮ

Възложител – Община Главиница.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-306-(2)/16.02.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38426

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ЛИБРА БЪЛГАРИЯ" ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I с идентификатор 73496.501.3170 и УПИ VIII-за промишлени нужди, с идентификатор 73496.501.3675, кв. 69, гр. Тутракан с възложител „ЛИБРА БЪЛГАРИЯ" ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-571/01.02.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38552

Съобщение по чл. 13, ал. 5 Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложители „Никола Маринароˮ ЕООД, ЕТ „Неделчев – Любомир Неделчевˮ

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване /ПУП-ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 47336.62.3 и 47336.62.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе, план за застрояване на новообразувани поземлени имоти и промяна предназначението на земеделска земя представляваща поземлен имот с идентификатор 47336.62.4ˮ

Възложител – „Никола Маринароˮ ЕООД, ЕТ „Неделчев – Любомир Неделчевˮ

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5477-(2)/11.02.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37714

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител ОБЩИНА РАЗГРАД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общинска програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2021-2028 г.

Възложител – ОБЩИНА РАЗГРАД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-6440-(2)/04.02.2022 г.  е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:   http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38352

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител Община Две могили.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общинска програма за управление на отпадъците на община Две могили за периода 2021-2028 г.

Възложител – ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-6294-(2)/11.01.2022 г.  и допълнително представена информация с вх. №  AO-6294-(4)/28.01.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38137

 

 

 

 

 

Галерия