За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител Община Цар Калоян.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Програма за управление на отпадъците на Община Цар Калоян 2021-2027

Възложител – Община Цар Калоян

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3011-(2)/21.06.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36230

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Ценово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ценово за периода 2021 – 2024 г.

Възложител – Община Ценово, ЕИК 000530671.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3087/01.06.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36352

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Ценово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Програма за енергийна ефективност на Община Ценово за периода 2021 – 2027 г.

Възложител – Община Ценово, ЕИК 000530671.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3086/01.06.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36348

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител Община Главиница

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПУП-Парцеларен план за поземлен имот №004160 в местността Опитите в землището на село Сокол, община Главиница за промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на местен път към Гробищен парк за мюсюлмани

Възложител – Община Главиница

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1723-2/18.05.2021г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35902

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.).

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 77308.254.9 по КККР на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, с цел изграждане на пункт за годишни техничски прегледи и сервизно обслужване на моторни превозни средства

Възложител – Ц. Д.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-5284-(3)/05.04.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32470

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп…. ДВ, бр. 70/2020 г.) за План за интегрирано развитие на Община Разград с възложител Община Разград

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Разград за периода 2021-2027 г.

Възложител – Община Разград

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1478-(2)/26.03.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35556

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп…. ДВ, бр. 70/2020 г.) за План за интегрирано развитие на Община Ценово с възложител Община Ценово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Ценово за периода 2021-2027 г.

Възложител – Община Ценово

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1428-(2)/31.03.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35526

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.),

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „План за интегрирано развитие на Община Сливо поле за периода 2021 – 2027 г.ˮ

Възложител – Община Сливо поле

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1583-(1)/18.03.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35609

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител Община Силистра

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване на площадка за реализация на инвестиционно предложение на община Силистра – за изграждане на площадка за събиране, подготовка за оползотворяване и съхранение на неопасни строителни отпадъци, материали, получени от тях и изкопни земни маси за нуждите на населените места на територията на община Силистра, с местоположение: ПИ 66425.13.608, 66425.13.609 по КК и КР на град Силистра.

Възложител – Община Силистра

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-55-2/23.03.2021г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:   http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35379

 

 

Галерия