За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител„ГРИЙН ПАУЪР ПРОˮ ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе на електропровода за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), разположена в ПИ с идентификатор 10803.247.417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ветовоˮ

Възложител – „ГРИЙН ПАУЪР ПРОˮ ЕООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5889-(4)/14.01.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38138

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Алфатар

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „План за интегрирано развитие на община Алфатар за периода 2021 г. – 2027 г.” 

Възложител – Община Алфатар

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-497-(2)/16.02.2021 г. и допълнителна информация с вх. № АО-497-(13)/11.01.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35187

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител ДЗЗД „ЧИФЛИШКО ЕЗЕРО“

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод  до поземлени имоти: 503.1449, 503.1451, 503.1450, 503.1443, 503.1440, 503.1436, 503.1435, 503.1430, 503.1437, 503.1433, 503.1432, 503.1418, 503.1421, 503.1425, 503.1426, 503.1429, 503.1428, 503.1424, 503.1420, 503.1419, 503.1407, 503.1410, 503.1411, 503.1416, 503.1417, 503.1415, 503.1412, 503.1413, 503.2425, 503.1397, 503.1154, 503.1150, 503.1149, 503.1148, 503.1151, 503.1152, 503.1155 в м. „Дрибака“,  землище на с. Николово, общ. Русе с Възложител – ДЗЗД „ЧИФЛИШКО ЕЗЕРО“

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-6203-(3)/11.01.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38212

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „ИДЕЯ 2004“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51956.50.592 по КК и КР на с. Нова Черна, общ. Тутракан, с цел отреждане на имота "за фотоволтаична централа и трафопост".

Възложител – „ИДЕЯ 2004“ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-6110-(2)/07.01.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38206

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Канев-аутоˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.180.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, който е с начин на трайно ползване „Нива“, с цел промяна предназначението на имота и отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Смесена многофункционална зона от разновидност 2 (Смф2)“

Възложител – „Канев-аутоˮ ЕООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5301-(2)/20.12.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37541

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Завет

 В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Програма за опазване на околната среда 2021-2028 г.ˮ

Възложител – Община Завет

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-6121-(2)/21.12.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38046

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „Каолин” ЕАД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти 38073.22.121, 38073.32.127 и 38073.32.129 в землището на с. Колобър, общ. Дулово, с възложител „Каолин” ЕАД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2271-(2)/15.09.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33492

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложтел Община Исперих

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Исперих

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2212-(4)/15.09.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35860

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Електроразпределение Северˮ АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: Въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ ТП 2 Нова Черна с нови СБС до електромерно табло пред поземлен имот с идентификатор 51956.115.26, местност „Над Орехитеˮ, землището на с. Нова Черна, община Тутраканˮ

 Възложител – „Електроразпределение Северˮ АД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4546/01.09.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37099

 

 

 

 

 

 

 

Галерия