За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Дар-80“ ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „ПУП-ПП за трасе на захранващи ел. кабели средно напрежение 20кV до БКТП 1 000kVА 20/0.4кV в ПИ 63427.107.76, местност „Гарван Бюлюк“, землище на град Русе”

Възложител – „Дар-80“ ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1236-(2)/18.03.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35506

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ПРИМА ОЙЛˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план-Изменение на плана за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР u ПЗ) на поземлени имоти с идентификатор 63427.8.135, 63427.8.258, 63427.8.259 и ПЗ на УПИ XX1II-617, в кв. 1007, по регулационния план на гр. Русе, Източна промишлена зона.

Възложител – „ПРИМА ОЙЛˮ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-275-(2)/05.03.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35080

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител С. М.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Частично изменение на ОУП на община Сливо поле в обхват ПИ с идентификатор 05517.16.375 по КК и КР на село Борисово и частично изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на същия поземлен имот”

Възложител – С. М.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5060-(2)/08.03.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34805

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Лозница.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „План за интегрирано развитие на Община Лозница за периода 2021 – 2027 г.ˮ

Възложител – Община Лозница

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4523-(2)/05.03.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34608

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Алфатар.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „План за интегрирано развитие на община Алфатар за периода 2021 г. – 2027 г.”

Възложител – Община Алфатар

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-497-(2)/16.02.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35187

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител "ЮТА" АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.3.782 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „ЮТА“ АД, ЕИК 827238425.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4900-5/29.01.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34791

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Екостройˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66425.506.13 по КККР на  гр. Силистра, общ. Силистра”

Възложител – „Екостройˮ ЕООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4138-(2)/18.01.2021 г. и внесена допълнителна информация с вх. № АО-4138-(4)/28.01.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35081

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.),

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-Българияˮ ЕООД на територията на Област Русеˮ

Възложител – „Нетуоркс-Българияˮ ЕООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1-(2)/25.01.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35039

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Д.Р.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изразботване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 66425.506.50 и 66425.506.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра

Възложител – Д. Р.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4859-2/23.12.2020 г. и внесена допълнителна информация с вх. № АО-4859-4/07.01.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34726

 

Галерия