За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Завет

 В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Програма за опазване на околната среда 2021-2028 г.ˮ

Възложител – Община Завет

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-6121-(2)/21.12.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38046

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „Каолин” ЕАД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти 38073.22.121, 38073.32.127 и 38073.32.129 в землището на с. Колобър, общ. Дулово, с възложител „Каолин” ЕАД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2271-(2)/15.09.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33492

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложтел Община Исперих

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Исперих

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2212-(4)/15.09.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35860

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Електроразпределение Северˮ АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: Въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ ТП 2 Нова Черна с нови СБС до електромерно табло пред поземлен имот с идентификатор 51956.115.26, местност „Над Орехитеˮ, землището на с. Нова Черна, община Тутраканˮ

 Възложител – „Електроразпределение Северˮ АД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4546/01.09.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37099

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Лозница

      В РИОСВ-Русе е внесена информация за:

„1.       Програма за опазване на околната среда на община Лозница 2021-2027 г., включително раздел „Лечебни растения”;

2.         Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г., включително Програма за управление на утайките от ПСОВ“

      Възложител – Община Лозница

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4101-(2)/01.09.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36916

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Агробиотрейдˮ ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съгласно чл. 150 от Закона за устройство на територията, включващ проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 67526.16.64 (НТП: нива) и 67526.16.72 (НТП: за друг вид производствен и складов обект) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смилец, община Силистра и инвестиционно предложение за „Изграждане на силозно стопанство – 4 броя силози и склад за почистване, обезаразяване и калибриране на зърноˮ, с местоположение новооббразуван поземлен имот с идентификатор 67526.16.375 по КК и КР на с. Смилец, община Силистра.

Възложител – „Агробиотрейдˮ ООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-137-4/22.07.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:     http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36398

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план за напорен водопровод от ПИ 66295.342.10, захранващ ПИ 66295.319.26 в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат

Възложител – Х.Х.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4047-(2)/23.08.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36857

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „Свинекомплекс Николово“ АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на  Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ идентификатор 51679.190.110 по КК и КР на село Николово, община Русе.

Възложител – „Свинекомплекс Николово“ АД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3539-3/02.08.2021г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:     http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36585

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител Община Русе

Съобщение по чл. 13, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  - Наредбата за ЕО (ДВ,  бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.). 

 В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на  Програма за качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на община Русе за периода 2021-2026г.

Възложител – Община Русе

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3198-4/29.07.2021г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36372

 

 

Галерия