За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп…. ДВ, бр. 70/2020 г.) за План за интегрирано развитие на Община Ценово с възложител Община Ценово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Ценово за периода 2021-2027 г.

Възложител – Община Ценово

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1428-(2)/31.03.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35526

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.),

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „План за интегрирано развитие на Община Сливо поле за периода 2021 – 2027 г.ˮ

Възложител – Община Сливо поле

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1583-(1)/18.03.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35609

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител Община Силистра

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване на площадка за реализация на инвестиционно предложение на община Силистра – за изграждане на площадка за събиране, подготовка за оползотворяване и съхранение на неопасни строителни отпадъци, материали, получени от тях и изкопни земни маси за нуждите на населените места на територията на община Силистра, с местоположение: ПИ 66425.13.608, 66425.13.609 по КК и КР на град Силистра.

Възложител – Община Силистра

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-55-2/23.03.2021г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:   http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35379

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Дар-80“ ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „ПУП-ПП за трасе на захранващи ел. кабели средно напрежение 20кV до БКТП 1 000kVА 20/0.4кV в ПИ 63427.107.76, местност „Гарван Бюлюк“, землище на град Русе”

Възложител – „Дар-80“ ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1236-(2)/18.03.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35506

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ПРИМА ОЙЛˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план-Изменение на плана за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР u ПЗ) на поземлени имоти с идентификатор 63427.8.135, 63427.8.258, 63427.8.259 и ПЗ на УПИ XX1II-617, в кв. 1007, по регулационния план на гр. Русе, Източна промишлена зона.

Възложител – „ПРИМА ОЙЛˮ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-275-(2)/05.03.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35080

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител С. М.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Частично изменение на ОУП на община Сливо поле в обхват ПИ с идентификатор 05517.16.375 по КК и КР на село Борисово и частично изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на същия поземлен имот”

Възложител – С. М.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5060-(2)/08.03.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34805

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Лозница.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „План за интегрирано развитие на Община Лозница за периода 2021 – 2027 г.ˮ

Възложител – Община Лозница

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4523-(2)/05.03.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34608

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Алфатар.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „План за интегрирано развитие на община Алфатар за периода 2021 г. – 2027 г.”

Възложител – Община Алфатар

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-497-(2)/16.02.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35187

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител "ЮТА" АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.3.782 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „ЮТА“ АД, ЕИК 827238425.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4900-5/29.01.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34791

 

 

Галерия