За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител – З. М.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изразботване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 56232.16.64, местност „Моржаˮ по плана на с. Печеница, община Исперих

Възложител – З. М.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-137-4/22.07.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35023

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Ситово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „План за интегрирано развитие на Община Ситово за периода 2021 – 2027 г.ˮ

Възложител – Община Ситово

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3630-(2)/20.07.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36583

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Ситово.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „План за интегрирано развитие на Община Ситово за периода 2021 – 2027 г.ˮ

Възложител – Община Ситово

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3630-(2)/20.07.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36583

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител ЕТ „КАМЕН ШИШКОВ“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  - Наредбата за ЕО (ДВ,  бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.). 

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 78361.43.37 по КК и КР на село Ценово

Възложител – ЕТ „КАМЕН ШИШКОВ“

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3371/13.07.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36537

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД и А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на Външно кабелно захранване 20kV МКТП, кабел СрН и НН 0.4 kV на нова Приемо-предавателна станция RAZ0090.A000 Ludogorie тип Телемоб 30, с честотен обхват 900/1800/2100 MHz, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.122.20, гр. Разград, местност „Недокланско дере“

Възложител – А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД и А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2585-(5)/05.07.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36241

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител Община Цар Калоян.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Програма за управление на отпадъците на Община Цар Калоян 2021-2027

Възложител – Община Цар Калоян

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3011-(2)/21.06.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36230

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Ценово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ценово за периода 2021 – 2024 г.

Възложител – Община Ценово, ЕИК 000530671.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3087/01.06.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36352

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Ценово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Програма за енергийна ефективност на Община Ценово за периода 2021 – 2027 г.

Възложител – Община Ценово, ЕИК 000530671.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3086/01.06.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36348

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител Община Главиница

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПУП-Парцеларен план за поземлен имот №004160 в местността Опитите в землището на село Сокол, община Главиница за промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на местен път към Гробищен парк за мюсюлмани

Възложител – Община Главиница

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1723-2/18.05.2021г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35902

 

 

 

 

Галерия