За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 65348.20.53мпо КК и КР на с. Сандрово, общ. Русе

Възложител – „СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3043-(2)/10.08.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33754

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП, с възложител „СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 65348.20.53мпо КК и КР на с. Сандрово, общ. Русе

Възложител – „СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3043-(2)/10.08.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:   http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33754

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител Т. М.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 47336.61.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе, с цел създаване на устройствена основа за бъдещо изграждане на казан за изваряване на ракия.  

Възложител – Т. М.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2521-(2)-17.07.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33688

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител В. В. А.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) и Парцеларен план (ПП) за поземлен имот с идентификатор 73496.13.38 по КККР на гр. Тутракан, местност Колонисти

Възложител - В. В. А.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4196-2/17.07.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31897

Съобщение по чл. 13, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.).

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 24030.121.466 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово, както и парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура, с цел създаване на устройствена основа за бъдещо изграждане на автокомплекс.  

Възложител – „ИСМАН“ ООД, ЕИК 204373340

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2348-(2)-23.06.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    

 http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33490

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител А.Ю.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) на поземлен имот с идентификатор 12022.16.26 по КККР на с. Вокил, общ. Дулово

Възложител – А.Ю.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2208/11.06.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33395

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител М.К.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ВКЕЗ от МТП „Липака 1” до поземлен имот 503.2137 в местност „Дрибак 1, 2”, землище на с. Николово, общ. Русе

Възложител – М. К.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2200/10.06.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:   http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33629

Съобщение по чл. 13, ал. 5 за ИП с възложител Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител Община Ветово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обходно трасе на село Смирненски, общ. Ветово

Възложител – Община Ветово

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1776/09.04.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33205

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „Нетбокс” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) извън урбанизираната територия за полагане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетбокс” ЕООД на територията на Област Разград с трасе, преминаващо през следните имоти: 40422.97.142, 40422.100.101 и 40422.100.778 по КККР на гр. Кубрат, общ. Кубрат; 32192.1.128, 32192.3.120, 32192.3.130, 32192.4.120, 32192.6.131, 32192.7.131, 32192.10.103, 32192.10.120, 32192.11.102, 32192.14.104, 32192.16.13, 32192.16.101, 32192.32.162, 32192.34.56, 32192.34.69, 32192.35.76 по КККР на с. Иван Шишманово, общ. Завет; 58147.20.168, 58147.26.148, 58147.28.148 по КККР на с. Прелез, общ. Завет; 10714.38.165, 10714.39.165, 10714.40.165, 10714.41.58, 10714.41.165, 10714.42.71, 10714.42.165, 10714.43.70, 10714.46.59, 10714.46.220, 10714.52.142 по КККР на с. Веселец, общ. Завет; 32874.12.215, 32874.16.115 по КККР на гр. Исперих, общ. Исперих; 61875.8.89 по КККР на с. Райнино, общ. Исперих; 10015.2.37, 10015.3.21, 10015.4.62, 10015.14.69, 10015.15.73, 10015.17.213, 10015.20.118 по КККР на с. Вазово, общ. Исперих; 49093.2.154, 49093.3.26, 49093.3.180, 49093.3.220, 49093.5.1, 49093.7.3, 49093.7.37, 49093.7.114, 49093.8.43, 49093.17.18, 49093.18.18, 49093.19.22, 49093.34.64, 49093.37.67, 49093.37.169, 49093.38.67, 49093.94.168 по КККР на с. Мортагоново, общ. Разград; 51353.16.171, 51353.17.165, 51353.17.167, 51353.19.109, 51353.19.214, 51353.20.213 по КККР на с. Недоклан, общ. Разград; 61385.4.59, 61385.4.88, 61385.9.29, 61385.11.50, 61385.12.29, 61385.14.23, 61385.14.27 по КККР на с. Радинград, общ. Разград; 75246.11.238, 75246.18.103, 75246.18.260, 75246.18.268, 75246.23.268, 75246.23.269, 75246.111.257 по КККР на с. Ушинци, общ. Разград; 04741.42.174, 04741.48.168, 04741.59.160, 04741.59.176, 04741.61.180, 04741.63.180 по КККР на с. Богомилци, общ. Самуил; 29218.3.117, 29218.3.119, 29218.4.119, 29218.12.138, 29218.13.138, 29218.20.145, 29218.21.160, 29218.25.238, 29218.97.9, 29218.97.167 по КККР на с. Желязковец, общ. Самуил; 65276.61.561 по КККР на с. Самуил, общ. Самуил

Възложител – „Нетбокс” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1260-(5)/29.04.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    

http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галерия