За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Алфатар.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „План за интегрирано развитие на община Алфатар за периода 2021 г. – 2027 г.”

Възложител – Община Алфатар

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-497-(2)/16.02.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35187

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител "ЮТА" АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.3.782 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „ЮТА“ АД, ЕИК 827238425.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4900-5/29.01.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34791

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Екостройˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66425.506.13 по КККР на  гр. Силистра, общ. Силистра”

Възложител – „Екостройˮ ЕООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4138-(2)/18.01.2021 г. и внесена допълнителна информация с вх. № АО-4138-(4)/28.01.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35081

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.),

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-Българияˮ ЕООД на територията на Област Русеˮ

Възложител – „Нетуоркс-Българияˮ ЕООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1-(2)/25.01.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35039

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Д.Р.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изразботване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 66425.506.50 и 66425.506.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра

Възложител – Д. Р.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4859-2/23.12.2020 г. и внесена допълнителна информация с вх. № АО-4859-4/07.01.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34726

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Кубрат

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за проект на Програма за управление на дейностите по отпадъците в община Кубрат за периода 2021-2027г

Възложител – Община Кубрат

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3925-3/14.10.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34727

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител – „АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за застрояване на УПИ LXV-17 и Изменение на план за регулация на УПИ LXV, XVI и XVII по плана на „ТМ” АД в землището на гр. Мартен

Възложител – „АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-3515-(2)/19.11.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:      http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33935

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „РМФˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план – Пазрцеларен план за трасе на оптично кабелно захранванеот съществуваща КШ в гр. Исперих до УПИ VIII-393, кв. 61 по плана на с. Подайва, община Исперих

Възложител – „РМФˮ ЕООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3925-3/14.10.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:    

http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34226

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Разград

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56890.38.107 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Побит Камък, общ. Разград с цел създаване на устройствена основа за бъдещо изграждане на нов гробищен парк

Възложител – Община Разград

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3280-2/29.09.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:    

http://regis.moew.government.bg/eoovos/eo/#/reg/4/33903

 

 

Галерия