За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „ДИЧИЯ” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 63427.11.148 по КК и КР на гр. Русе

Възложител – „ДИЧИЯ” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3378-(4)/01.10.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:   http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33986

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Завет

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за План за интегрирано развитие на община Завет за периода 2021 г. – 2027 г.

Възложител – Община Завет, ЕИК 000505814.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3903-1/16.09.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:    

http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34256

 

 

 

Решение № РУ-09-ОС/2020 г.

Решение № РУ-09-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 21926.25.24 и 21926.25.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долец, община Дулово, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Кубрат

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за План за интегрирано развитие на община Кубрат за периода 2021 г. – 2027 г.

      Възложител – Община Кубрат, ЕИК 000505846.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3468-2/03.09.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33966  

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Артемида Моделс Русеˮ ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за прокарване на техническа инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 47336.10.331, местност „Вехтите лозя”, землището на гр. Мартен, община Русе

      Възложител – „Артемида Моделс Русеˮ ООД, ЕИК 200237478

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3418-2/09.09.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33927

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 65348.20.53мпо КК и КР на с. Сандрово, общ. Русе

Възложител – „СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3043-(2)/10.08.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33754

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП, с възложител „СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 65348.20.53мпо КК и КР на с. Сандрово, общ. Русе

Възложител – „СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3043-(2)/10.08.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:   http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33754

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител Т. М.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 47336.61.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе, с цел създаване на устройствена основа за бъдещо изграждане на казан за изваряване на ракия.  

Възложител – Т. М.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2521-(2)-17.07.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33688

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител В. В. А.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) и Парцеларен план (ПП) за поземлен имот с идентификатор 73496.13.38 по КККР на гр. Тутракан, местност Колонисти

Възложител - В. В. А.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4196-2/17.07.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31897

Галерия