За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „МИРАЖ ГРУП” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение и електрическо захранване до имот с идентификатор 63427.106.41 по КК и КР на гр. Русе.

Възложител – „МИРАЖ ГРУП” ЕООД.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-605-2/06.03.2020 г. и АО-605-2/06.03.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:     http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33110

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ,  бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „МИРАЖ ГРУП” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  - Наредбата за ЕО (ДВ,  бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.). 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител Община Бяла

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване и работен устройствен план (ПУП - ПЗ и РУП) за имот с номер 000185 в землището на с. Полско Косово, общ. Бяла предвиждащ разширение на съществуващ гробищен парк.

Възложител – Община Бяла, ЕИК 000530493.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4925-2/31.01.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32278

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител О.О.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на
Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 61710.522.229 по КК и КР на гр. Разград, с цел промяна предназначението на имота от „пасище” в „За производствени и складови дейности“ и създаване на устройствена основа за изграждане на складова база за строителни материали и техника

Възложител – О.О.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5011-2/20.01.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32574

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител Ф.Ю.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ XI-207, кв. 5 (ПИ с идентификатор 24030.501.207) по плана на гр. Дулово с цел промяна на типа територия на „Предимно производствена“

Възложител: Ф. Ю.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № 4590-(2)/14.11.2019 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    

  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32201

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „ДЖЕТ-КАР“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП – ПЗ и ПП) на поземлен имот с идентификатор 24030.121.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово.

Възложител – „ДЖЕТ-КАР“ ЕООД, ЕИК 202397983.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1216-2/31.10.2019 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:    

http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32114

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител Община Русе

 В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на Лесопарк „ЛИПНИК“ в землището на с. Николово, общ. Русе.

     Възложител – Община Русе, ЕИК 000530632.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3572-3/16.10.2019 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:    

http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31541

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител Н. Р.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ  Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с номер 000721 в землището на с. Смирненски, общ. Ветово и инвестиционен проект за обект – „Втори пропуск към яйцеферма“.

Възложител – Н. Р.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3205-4/20.09.2019 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31775

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител община Лозница

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на частично изменение на общ устройствен план на община Лозница.

Възложител – община Лозница

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. №АО-4245-2/16.09.2019 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    

http://registers.moew.government.bg/eo/lot/27153

 

 

 

 

 

Галерия