За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Я. Рашков

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация /ПУР/ от о.т. 333 до нова о.т. 502 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 72357.122.1 по КК и КР на с. Тетово, общ. Русе

Възложител : Я. Рашков

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2055-(2)/04.05.2023 г.  е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43071

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Самуил

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на:

1.    Програма за опазване на околната среда на Община Самуил 2021-2028 г.

2.    Програма за управление на отпадъците на Община Самуил 2021-2028 г.

Възложител : Община Самуил

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2271-(1)/28.04.2023 г.  е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43165

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Дж. Фърънджъ

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на имоти с планоснимачни номера 883 и 895 в кв. 83 по плана на с. Малко Йонково (идентични с поземлени имоти с идентификатори 50512.502.883 и 50512.502.895 по КК и КР на с. Малко Йонково, общ. Исперих) с цел отреждане на имота за фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ)

Възложител : Дж. Фърънджъ

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2089-(3)/27.04.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43072

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител “ЧЕРНОГОР АГРО” ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 80738.57.6, 80738.57.7, 80738.57.8, 80738.57.9, 80738.57.10, 80738.57.11, 80738.57.12, 80738.57.13, 80738.57.15, 80738.57.16, 80738.57.19, 80738.57.20 и проектни идентификатори 80738.57.32 и 80738.57.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черковна, общ. Дулово, с цел обединяване на имотите и отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ и създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 1 984 kW.

Възложител – “ЧЕРНОГОР АГРО” ООД.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-1580-2/19.04.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42836

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП на възложител „ТРИ ИНВЕСТ” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 05611.168.2 по КККР на гр. Борово, общ. Борово, обл. Русе, местност „В село – Юг”

Възложител „ТРИ ИНВЕСТ” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-1623-(2)/21.04.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Път консултˮ ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 32874.40.701 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих с цел създаване на устрпйствена основа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала

Възложител – „Път консултˮ ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1673-(2)/07.04.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42835

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ЗЕВС 007“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация с Вх. № АО-2981-(4)-16.03.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02467.212.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Балкански, общ. Разград, с цел създаване на устройствена основа за отреждане на терена като зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ и изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

Възложител – „ЗЕВС 007“ ЕООД.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2981-(4)-16.03.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42733

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител М. Мустафа

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за УПИ IV-1543, кв. 126 по плана на с. Дянково, общ. Разград, с цел отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ и създаване на устройствена основа за изграждане на склад за селскостопанска продукция и инвентар.

Възложител – М. Мустафа.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-1294-3/30.03.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42793

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ФАЦ Г. ВРАНОВОˮ ЕООД и „НОВА ЕКО ЕНЕРГИЯˮ

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електрически кабел 20 kV за захранване на планирана фотоволтаична централа в границите на поземлен имот с идентификатор 15829.78.30 по КК и КР на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле

Възложител – „ФАЦ Г. ВРАНОВОˮ ЕООД и „НОВА ЕКО ЕНЕРГИЯˮ

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1253-(2)/24.03.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:   https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42749

 

 

 

 

Галерия