За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.) за ИП с възложител „ПИЛКО“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 07329.36.7, 07329.36.8, 07329.36.9, 07329.36.10, 07329.36.11, 07329.36.13 и 07329.36.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Българка, община Силистра.

Възложител – „ПИЛКО“ ЕООД, ЕИК 125041015.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2796-2/30.07.2019 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31329.

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „ГИФТА“ АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 17066.20.15 по КК и КР на с. Гороцвет, общ. Лозница

Възложител – „ГИФТА“ АД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2547-(4)/15.07.2019 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:   http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29439

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител община Завет

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за  изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план регулация и план за застрояване /ПУП-ИПРПЗ/ на село Брестовене за УПИ I „Парк“, кв.13.

Възложител – община Завет.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1687-4/25.06.2019г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    

http://registers.moew.government.bg/eo/lot/30951

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител община Завет

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за  изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план регулация и план за застрояване /ПУП-ИПРПЗ/ на село Брестовене за УПИ I „Парк“, кв.13.

Възложител – община Завет.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1687-4/25.06.2019г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    

http://registers.moew.government.bg/eo/lot/30951

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител Община Русе

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение и допълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие

Възложител – Община Русе

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2148-(2)/11.06.2019 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/30980

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „ПАЛЕТ СЪРВИС” ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.186.12, местност “Гъстите круши”, в землището на гр. Русе.

Възложител – “ПАЛЕТ СЪРВИС” ООД.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-306-(2)/12.04.2019 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29198

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител А.А.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), съдържащ план за застрояване (ПЗ) за имот 61710.612.5347 по ККИР на гр. Разград

Възложител – А.А.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1276-(1)/17.05.2019 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    

  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29587

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител “Приста Комерс“ ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: Водопроводно отклонение и ел. захранване 20 кV за ПИ с идентификатор 63427.316.200, м-ст „ГЪРКОВ ДОЛ“, гр. Русе

Възложител – “Приста Комерс“ ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО 1400-(2)/08.05.2019 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:   http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29863

 

 

 

Галерия