За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Домстрой“ ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 05611.74.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена (Пп)“, както и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура.

Възложител – „Домстрой“ ООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2669-5/13.07.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39916

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Домстрой“ ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 05611.74.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена (Пп)“, както и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура.

Възложител – „Домстрой“ ООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2669-5/13.07.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39916

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.).

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 10803.162.334 по КККР на гр. Ветово за отреждане на Предимно производствена зона (Пп).

Възложител – „ВЕТОВСКА ГОРА” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1915-4/07.07.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39549

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ГАЛЕКО” АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 10834.42.54 и 10834.42.61 по КККР на с. Ветрен, общ. Силистра, обл. Силистра и отреждането им „За енергийно производство”.

Възложител – „ГАЛЕКО” АД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО4238-4/01.11.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:   https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39713

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Интер Браво“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на комуникациоонно-транспортен план за поземлен имот с идентификатор 63427.98.60 по КККР на гр. Русе, местност „Саръ баир”.

Възложител – „Интер Браво“ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2507-(2)/23.06.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39651

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ВОЛТОК МЕГА” ЕООД

 В РИОСВ-Русе е внесена информация за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за УПИ II, кв. 74 по плана на с. Борисово, общ. Сливо поле с цел отреждане на имота „за фотоволтаична централа и трафопост" и създаване на градоустройствена основа в съответствие с устройствената зона „Пп" - предимно производствена устройствена зона

Възложител – „ВОЛТОК МЕГА” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1661-(6)/06.06.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39635

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.) за ИП с възложител Д. С. Миков.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ III-1600, ПИ 1600 и УПИ VIII-1600, кв. 71 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово.

Възложител – Д. С. Миков

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2566-2/27.05.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39613

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител "Релакс" ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизирана територия, за определяне на трасе за външно кабелно захранване – кабел СрН 20 kV присъединяващ трафопост тип БКТП към електроразпределителната мрежа в землището на с. Осенец, общ. Разград

Възложител – „РЕЛАКС” ЕООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2107-(2)/25.05.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39231

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ВОЛТОК МЕГА” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 20184.1.1541 по КККР на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе

Възложител – „ВОЛТОК МЕГА” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1660-(2)/23.05.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39017

Галерия