За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „СОЛАР ЕКЗАРХ” ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на довеждащ електропровод за захранване на ПИ 27173.115.307 по КККР на с. Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе

Възложител „СОЛАР ЕКЗАРХ” ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5493-(6)/15.03.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41910

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител И. Ангелова и М. Ангелов

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 61710.505.2747 по КККР на гр. Разград, за който са отредени УПИ IV-2747, V-2747, VI-2747, VII-2747 и VIII-2747, кв. 145 по плана на гр. Разград

Възложител : И. Ангелова и М. Ангелов

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-490-(4)/14.03.2023г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42487

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „СЪН ЕНЕРДЖИ ГРУП 2022” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 00240.44.564 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Алеково, общ. Алфатар

Възложител: „СЪН ЕНЕРДЖИ ГРУП 2022” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-540-(2)/02.03.2023г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42370

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Съни Ленд 003ˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 57368.144.10, 57368.144.13, 57368.144.15 и 57368.144.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Полско Косово, общ. Бяла

Възложител – „Съни Ленд 003ˮ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-130-(2)/23.02.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42088

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Север Сън” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПР и ПЗ) на ПИ с идентификатор 32874.201.302 по КККР на гр. Исперих

Възложител „Север Сън” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-370-(2)/22.02.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42395

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ЕЛСТОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Частично изменение на Общ устройствен план на Община Бяла в обхват: ПИ с идентификатори 38529.1.9903, 38529.1.50, 38529.1.49 и 38529.51.16 по КККР на с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе

Възложител „ЕЛСТОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-5904-(2)/20.02.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41932

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД” АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 61710.503.4071 по КККР на гр. Разград

Възложител „БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД” АД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. вх. № AO-442-(2)/17.02.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42265

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯˮ ЕАД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура – изграждане на външно електрозахранване на приемно-предавателна станция № 4583, находяща се в поземлен имот с идентификатор 20184.43.493 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили ˮ

Възложител – „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯˮ ЕАД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3250-(4)/17.02.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40405

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител ET „Ердуван Чакър – Илкджан Чакърˮ

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 62089.103.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Раковски, общ. Разград

Възложител – ET „Ердуван Чакър – Илкджан Чакърˮ

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-353-(4)/10.02.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галерия