За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ФАЦ Г. ВРАНОВОˮ ЕООД и „НОВА ЕКО ЕНЕРГИЯˮ

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електрически кабел 20 kV за захранване на планирана фотоволтаична централа в границите на поземлен имот с идентификатор 15829.78.30 по КК и КР на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле

Възложител – „ФАЦ Г. ВРАНОВОˮ ЕООД и „НОВА ЕКО ЕНЕРГИЯˮ

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1253-(2)/24.03.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:   https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42749

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС” ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на:

- Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 35715.25.443, 35715.25.458, 35715.25.329, 35715.25.145, 35715.39.146, 35715.40.133, 35715.20.133, 35715.17.133, 35715.26.445, 35715.26.449, 35715.26.450, 35715.26.451, 35715.26.452, 35715.26.453, 35715.26.454, 35715.26.455, 35715.26.456 и част от 35715.17.129 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград;

- Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 10759.70.224, 10759.72.186, 10759.72.220 и 10759.72.221 по КККР на с. Веселина, общ. Лозница, обл. Разград;

- Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: кабелна линия с напрежение до 35 kV за свързване на отделните части от бъдеща фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатори 35715.26.445, 35715.25.329 и 35715.25.443 по КККР на с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград.

Възложител „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС” ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1584-(4)/23.03.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42784

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Обрешкови консултˮ ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-1004, кв. 68 по плана на гр. Завет, общ. Завет

Възложител – „Обрешкови консултˮ ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-863-(2)/16.03.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42452

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „СОЛАР ЕКЗАРХ” ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на довеждащ електропровод за захранване на ПИ 27173.115.307 по КККР на с. Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе

Възложител „СОЛАР ЕКЗАРХ” ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5493-(6)/15.03.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41910

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител И. Ангелова и М. Ангелов

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 61710.505.2747 по КККР на гр. Разград, за който са отредени УПИ IV-2747, V-2747, VI-2747, VII-2747 и VIII-2747, кв. 145 по плана на гр. Разград

Възложител : И. Ангелова и М. Ангелов

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-490-(4)/14.03.2023г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42487

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „СЪН ЕНЕРДЖИ ГРУП 2022” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 00240.44.564 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Алеково, общ. Алфатар

Възложител: „СЪН ЕНЕРДЖИ ГРУП 2022” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-540-(2)/02.03.2023г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42370

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Съни Ленд 003ˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 57368.144.10, 57368.144.13, 57368.144.15 и 57368.144.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Полско Косово, общ. Бяла

Възложител – „Съни Ленд 003ˮ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-130-(2)/23.02.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42088

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Север Сън” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПР и ПЗ) на ПИ с идентификатор 32874.201.302 по КККР на гр. Исперих

Възложител „Север Сън” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-370-(2)/22.02.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42395

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ЕЛСТОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Частично изменение на Общ устройствен план на Община Бяла в обхват: ПИ с идентификатори 38529.1.9903, 38529.1.50, 38529.1.49 и 38529.51.16 по КККР на с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе

Възложител „ЕЛСТОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-5904-(2)/20.02.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41932

Галерия