За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробни устройствени планове – планове за застрояване в обхват ПИ с идентификатор 10759.72.340 по КК и КР на село Веселина, община Лозница и ПИ с идентификатор 35715.26.445 по КК и КР на село Каменар, община Лозница, с които се създава устройствена основа за изграждане на фотоволтаичен парк

Възложител „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5696-5/30.12.2022г  е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41914

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с въззложител Община Силистра.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за частично изменение на Общ устройствен план на Община Силистра, одобрен с Решение № 1278 от 22.03.2007 г. на Общински съвет – Силистра.

Възложител – Община Силистра.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-3180-5/15.12.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/33902

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител ЕТ „ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ“.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояван за УПИ XX-184, кв.20 по плана на с. Сяново, община Тутракан

Възложител ЕТ „ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ“

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5661-20.12.2022 е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41815

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „БГ ИНВЕСТ 66” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 36364.37.42 по КККР на с. Каран Върбовка, общ. Две могили, обл. Русе

Възложител „БГ ИНВЕСТ 66” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5572-(3)/20.12.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41814

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител М. Г. Михнев

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 22277.50.35 по КККР на с. Долна студена, общ. Ценово, обл. Русе и последващо изграждане на фотоволтаичен парк в имота

Възложител М. Г. Михнев

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5571-(3)/20.12.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41879

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Ем-пакˮ ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлени имоти с идентификатори 61710.505.337, 61710.505.338 и 61710.505.339 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград

Възложител – „Ем-пакˮ ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3552-(2)/08.08.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40540

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Ценово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за линейни обекти на техническата инфраструктура: канализационна мрежа, помпени станции, довеждащи колектори, заустващ колектор и довеждащ водопровод до площадка на планирана пречиствателна станция за отпадъчни води в проектен имот с идентификатор 78361.28.724 „За пречиствателна станция за отпадъчни води и трафопост“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ценово.

Възложител – Община Ценово.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-5378-2/29.11.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/35075

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Разград

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61710.503.6406 и 61710.503.6405 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за които са отредени УПИ  III-6406 „За производставени и складови дейностиˮ и IV-6405 „За обществено и делово обслужванеˮ, кв. 603 по плана на гр. Разград.

Възложител – Община Разград.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-4980-2/17.11.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41322

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Ветово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Програма за управление на отпадъците на Община Ветово за периода 2022-2028 г. и Програма за опазване на околната среда на Община Ветово за периода 2022-2028 г. с включен раздел „Лечебни растенияˮ

Възложител – Община Ветово

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5602-(3)/18.11.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38126

 

 

 

Галерия