За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Разград

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за:

  • изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 61710.505.179 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден УПИ I-179 „За производствени и складови дейности“ и част от поземлен имот с идентификатор 61710.505.7334 в кв. 804 по плана на гр. Разград, като се образуват два нови урегулирани имота УПИ II-7455 „За производствено-складови дейности“ и III-7456 “За обществено обслужване”;
  • нов ПУП-ПРЗ, като от имоти с идентификатори 61710.505.7334 и 61710.505.7331 се образуват два нови урегулирани имота УПИ IV-7457 “За обществено обслужване” и УПИ V-7331 „За производствено-складови дейности“;
  • план за улична регулация (ПУР), като се създава улична регулация на част от кв. 804 по плана на гр. Разград, от осова точка 4417 до осова точка 4440;
  • план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация, като при необходимост и за други елементи на техническата инфраструктура

      Възложител – Община Разград.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-128-2/27.01.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:     https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42071

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „МЕДИС-РУСЕ” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с идентификатори 83301.55.1, 83301.55.3, 83301.55.4, 83301.55.5, 83301.55.6 и 83301.55.7 по КККР на с. Широково, общ. Две могили, обл. Русе

Възложител „МЕДИС-РУСЕ” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-3747-(8)/24.01.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42078

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „СЪН ТЕХНОЛОДЖИ 1” ООД и Община Лозница.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Лозница и изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 17498.47.276 и 17498.47.277 по КККР на с. Градина, местност „Алатла”, общ. Лозница с цел изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4501.44 kWp

Възложител „СЪН ТЕХНОЛОДЖИ 1” ООД и Община Лозница

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5826-(2)/10.01.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42048

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител М. Иванова

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.10.1839 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел промяна предназначението на имота за зона „Смесена многофункционална – разновидност 2 /Смф2/”

Възложител М. Иванова

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5363/09.01.2023г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42125

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „М. Б. Д. ФИНАНСˮ ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе за изграждане на електопровод 20 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 550 kW, разположена в поземлен имот с идентификатор 04981.41.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Божичен, общ. Ивановоˮ

Възложител – „М. Б. Д. ФИНАНСˮ ЕООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5894-(2)/05.01.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41921

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробни устройствени планове – планове за застрояване в обхват ПИ с идентификатор 10759.72.340 по КК и КР на село Веселина, община Лозница и ПИ с идентификатор 35715.26.445 по КК и КР на село Каменар, община Лозница, с които се създава устройствена основа за изграждане на фотоволтаичен парк

Възложител „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5696-5/30.12.2022г  е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41914

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с въззложител Община Силистра.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за частично изменение на Общ устройствен план на Община Силистра, одобрен с Решение № 1278 от 22.03.2007 г. на Общински съвет – Силистра.

Възложител – Община Силистра.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-3180-5/15.12.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/33902

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител ЕТ „ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ“.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояван за УПИ XX-184, кв.20 по плана на с. Сяново, община Тутракан

Възложител ЕТ „ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ“

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5661-20.12.2022 е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41815

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „БГ ИНВЕСТ 66” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 36364.37.42 по КККР на с. Каран Върбовка, общ. Две могили, обл. Русе

Възложител „БГ ИНВЕСТ 66” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5572-(3)/20.12.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41814

 

 

Галерия