За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Артемида Моделс Русеˮ ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за прокарване на техническа инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 47336.10.331, местност „Вехтите лозя”, землището на гр. Мартен, община Русе

      Възложител – „Артемида Моделс Русеˮ ООД, ЕИК 200237478

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3418-2/09.09.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33927

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 65348.20.53мпо КК и КР на с. Сандрово, общ. Русе

Възложител – „СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3043-(2)/10.08.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33754

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП, с възложител „СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 65348.20.53мпо КК и КР на с. Сандрово, общ. Русе

Възложител – „СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3043-(2)/10.08.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:   http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33754

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител Т. М.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 47336.61.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе, с цел създаване на устройствена основа за бъдещо изграждане на казан за изваряване на ракия.  

Възложител – Т. М.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2521-(2)-17.07.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33688

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител В. В. А.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) и Парцеларен план (ПП) за поземлен имот с идентификатор 73496.13.38 по КККР на гр. Тутракан, местност Колонисти

Възложител - В. В. А.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4196-2/17.07.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31897

Съобщение по чл. 13, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.).

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 24030.121.466 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово, както и парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура, с цел създаване на устройствена основа за бъдещо изграждане на автокомплекс.  

Възложител – „ИСМАН“ ООД, ЕИК 204373340

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2348-(2)-23.06.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    

 http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33490

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител А.Ю.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) на поземлен имот с идентификатор 12022.16.26 по КККР на с. Вокил, общ. Дулово

Възложител – А.Ю.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2208/11.06.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33395

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител М.К.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ВКЕЗ от МТП „Липака 1” до поземлен имот 503.2137 в местност „Дрибак 1, 2”, землище на с. Николово, общ. Русе

Възложител – М. К.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2200/10.06.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:   http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33629

Съобщение по чл. 13, ал. 5 за ИП с възложител Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител Община Ветово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обходно трасе на село Смирненски, общ. Ветово

Възложител – Община Ветово

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1776/09.04.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33205

 

 

 

 

България в Юнеско

Галерия