За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Лозница

      В РИОСВ-Русе е внесена информация за:

„1.       Програма за опазване на околната среда на община Лозница 2021-2027 г., включително раздел „Лечебни растения”;

2.         Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г., включително Програма за управление на утайките от ПСОВ“

      Възложител – Община Лозница

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4101-(2)/01.09.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36916

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Агробиотрейдˮ ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съгласно чл. 150 от Закона за устройство на територията, включващ проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 67526.16.64 (НТП: нива) и 67526.16.72 (НТП: за друг вид производствен и складов обект) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смилец, община Силистра и инвестиционно предложение за „Изграждане на силозно стопанство – 4 броя силози и склад за почистване, обезаразяване и калибриране на зърноˮ, с местоположение новооббразуван поземлен имот с идентификатор 67526.16.375 по КК и КР на с. Смилец, община Силистра.

Възложител – „Агробиотрейдˮ ООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-137-4/22.07.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:     http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36398

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план за напорен водопровод от ПИ 66295.342.10, захранващ ПИ 66295.319.26 в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат

Възложител – Х.Х.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4047-(2)/23.08.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36857

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „Свинекомплекс Николово“ АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на  Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ идентификатор 51679.190.110 по КК и КР на село Николово, община Русе.

Възложител – „Свинекомплекс Николово“ АД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3539-3/02.08.2021г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:     http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36585

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител Община Русе

Съобщение по чл. 13, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  - Наредбата за ЕО (ДВ,  бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.). 

 В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на  Програма за качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на община Русе за периода 2021-2026г.

Възложител – Община Русе

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3198-4/29.07.2021г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36372

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител – З. М.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изразботване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 56232.16.64, местност „Моржаˮ по плана на с. Печеница, община Исперих

Възложител – З. М.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-137-4/22.07.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35023

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Ситово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „План за интегрирано развитие на Община Ситово за периода 2021 – 2027 г.ˮ

Възложител – Община Ситово

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3630-(2)/20.07.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36583

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Ситово.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „План за интегрирано развитие на Община Ситово за периода 2021 – 2027 г.ˮ

Възложител – Община Ситово

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3630-(2)/20.07.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36583

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител ЕТ „КАМЕН ШИШКОВ“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  - Наредбата за ЕО (ДВ,  бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.). 

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 78361.43.37 по КК и КР на село Ценово

Възложител – ЕТ „КАМЕН ШИШКОВ“

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3371/13.07.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36537

Галерия