За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Д. Йорданов.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 51679.54.498 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе, с цел промяна предназначението на земята и отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Ваканционно селище (Ос)“.

Възложител – Д. Йорданов.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-5873-8/04.05.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38901

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Русе.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Общинска програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2021-2028 г. и включената към нея, като неразделна част, Програма за управление на отпадъците.

Възложител – Община Русе.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-1414-4/28.04.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38962

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Русе.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Общинска програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2021-2028 г. и включената към нея, като неразделна част, Програма за управление на отпадъците.

Възложител – Община Русе.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-1414-4/28.04.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38962

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Две могили

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Подробен устройствен план (ПУП) – Промяна на предназначението и План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 36364.106.236 /съществуващ християнски гробищен парк/ и част от ПИ 36364.106.239 по КККР на с. Каран Върбовка, община Две могили

Възложител – Община Две могили

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-6015-(2)/26.04.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39288

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Две могили

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – Промяна на предназначението и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 02587.159.73, 02587.159.74 и част от 02587.159.75 по КККР на с. Баниска, общ. Две могили.

Възложител – Община Две могили

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-6014-(2)/26.04.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:     https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39282

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Лозница

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Лозница в обхват ПИ с идентификатори 35715.25.443 и 35715.26.445 по КККР на с. Каменар, 10759.72.339 и 10759.72.338 по КККР на с. Веселина и 47038.14.225  по КККР на с. Манастирско.

Възложител – Община Лозница

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2121-(2)/28.04.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39311

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ЕН ЕФˮ ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за

  • Етап I – Подробен устройствен план - План за застрояване и изменение на плана за регулация за УПИ XVIII-260,261, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Обретеник, общ. Борово;
  • Етап II – Изготвяне на технически проект за „Изграждане и монтаж на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 500 kWˮ

Възложител – „ЕН ЕФˮ ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-349-(6)/07.04.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38989

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител М. Минчев

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на електрически кабел ниско напрежение до поземлен имот с идентификатор 63427.153.2177 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Възложител – М. МинчевПостъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-911-(2)/16.03.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38837

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „СОНЕЛ 777ˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за кабел 20 kV за поземлен имот с идентификатор 07603.502.604 по КК и КР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русеˮ

Възложител – „СОНЕЛ 777ˮ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1271-(2)/15.03.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38806

 

Галерия