За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „АББА МЕНИДЖМЪНТ” ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 07603.912.348 по КККР на град Бяла, област Русе.

Възложител – „АББА МЕНИДЖМЪНТ” ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3737-(2)/14.09.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40809

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ФЕЦ ТОПЧИИ“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на - Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и план-схема за ел. захранване в урбаницираните територии – изграждане на външно кабелно захранване – кабелна линия ниско напрежение (НН) с цел изграждане на наземен фотоволтаичен парк

Възложител – „ФЕЦ ТОПЧИИ“ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3775-2/09.09.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40644

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ” АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XV-608 за производствени и складови дейности, кв. 2 по плана на гр. Силистра, Промишлена зона Запад (ПИ с идентификатор 66425.33.608 по КККР на гр. Силистра) с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 5 MW и Проект за външно кабелно ел. захранване 20 kV

Възложител – „ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ” АД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-2646-(2)/29.08.2022   г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39712

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Б. Ендяков

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлен имот с планоснимачен № 572, за който е отреден парцел № VI-572, кв. 43 по плана на с. Благоево, общ. Разград

Възложител – Б. Ендяков

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3784-(2)/18.08.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40479

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Силистра

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Програма за управление на отпадъците на Община Силистра за периода 2021-2028 г.ˮ

Възложител – Община Силистра

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2824-(2)/23.08.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39936

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител С. К.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Комплексният проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ:

  • Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПЗ и ПП) за ПИ с идентификатор 53494.286.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Окорш, общ. Дулово;
  • Инвестиционно предложение за „Склад за селскостопански инвентар“

Възложител – С. Касим

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3431-(1)/08.08.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40481

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Р-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за създаване на устройствена основа за изграждане на въздушна линия (ВЛ) 110kV за присъединяване на фотоволтаични централи (ФЕЦ) в землищата на с. Полковник Ламбриново и с. Калипетрово към ВЛ 110 kV „Пеликан”.

Възложител – „Р-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3074-(8)/27.07.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40169

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Домстрой“ ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 05611.74.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена (Пп)“, както и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура.

Възложител – „Домстрой“ ООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2669-5/13.07.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39916

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Домстрой“ ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 05611.74.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена (Пп)“, както и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура.

Възложител – „Домстрой“ ООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2669-5/13.07.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39916

 

Галерия