За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Топлофикация Русе” АД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ V-79, кв. 2 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ)

Възложител „Топлофикация Русе” АД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5461-9/19.05.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42661

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител : А.Т.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с проектен идентификатор 63427.300.39 по КК и КР на гр. Русе, образуван от поземлени имоти с идентификатори 63427.300.37 и 63427.300.38, местност „Саръ Баир”, землището на гр. Русе, общ. Русе с цел промяна предназначението на имота като устройствена зона с разновидност „Смесена многофункционална зона-разновидност 2 /Смф2/”

Възложител: А. Т.  

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3002-(2)/30.06.2023 г.  е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43575

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител : А.Т.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с проектен идентификатор 63427.300.39 по КК и КР на гр. Русе, образуван от поземлени имоти с идентификатори 63427.300.37 и 63427.300.38, местност „Саръ Баир”, землището на гр. Русе, общ. Русе с цел промяна предназначението на имота като устройствена зона с разновидност „Смесена многофункционална зона-разновидност 2 /Смф2/”

Възложител: А. Т.  

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3002-(2)/30.06.2023 г.  е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43575

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „АРОНИАДА- АГРО” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатори 20184.142.373 и 20184.142.374, местност „Пръчкалъка” по КК и КР на гр. Две могили

Възложител: „АРОНИАДА- АГРО” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО- 1434-(2)/29.06.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42785

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Г.Д.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за улична регулация, план за регулация и изменение на план за застрояване на ПИ с идентификатол 63427.25.29 по КК и КР на град Русе, местност Стари Астарджи, землище гр. Русе.

Възложител Г.Д.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2817-2/23.06.2023г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/43455

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за „Приста лендˮ ООДИП с възложител

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от нова о.т. 142 до нова о.т. 145 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 22558.155.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Абланово, общ. Русе

Възложител – „Приста лендˮ ООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2569-(2)/12.06.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43324

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ИДА-2003” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ IX-142, кв. 16 по плана на с. Сърпово, общ. Силистра, обл. Силистра

Възложител „ИДА-2003” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2954-(3)/26.05.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43406

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП в възложител ЗП Т. ТОДОРОВ

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VII-22 – за животновъден комплекс по плана на с. Сърпово, общ. Силистра и създаване на градоустройствена основа за изграждане на електроенергиен обект – фотоволтаична централа

Възложител: ЗП Т. ТОДОРОВ

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5547-(6)/26.05.2023 г.  е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41927

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 на Наредбата от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложгител “ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРД” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 14948.91.6, 14948.91.7, 14948.91.8, 14948.91.9, 14948.91.29 и проектни идентификатори 14948.91.132 (част от 14948.91.47) и 14948.91.134 (част от 14948.91.31) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главан, общ. Силистра, с цел обединяване на имотите и отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ за създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа и парцеларен план /ПП/ за трасе на кабел за захранване с електроенергия.

Възложител – “ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРД” ЕООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2374-1/21.04.2023 г. и допълнителна информация с Вх. № АО-2374-2/27.04.2023 г. са достъпни чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43212

 

 

 

 

Галерия