За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД” АД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 61710.503.4071 по КККР на гр. Разград

Възложител „БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД” АД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. вх. № AO-442-(2)/17.02.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42265

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯˮ ЕАД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура – изграждане на външно електрозахранване на приемно-предавателна станция № 4583, находяща се в поземлен имот с идентификатор 20184.43.493 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили ˮ

Възложител – „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯˮ ЕАД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3250-(4)/17.02.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40405

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител ET „Ердуван Чакър – Илкджан Чакърˮ

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 62089.103.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Раковски, общ. Разград

Възложител – ET „Ердуван Чакър – Илкджан Чакърˮ

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-353-(4)/10.02.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „КАЛИСТО СОЛАРˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 22277.50.3 и 22277.50.4 в местността Стопански двор по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Студена, общ. Ценово

Възложител – „КАЛИСТО СОЛАРˮ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-245-(2)/13.02.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „А ТРАНС - 99“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 61710.501.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична централа.

Възложител – „А ТРАНС - 99“ ЕООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-5019-4/30.01.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41822

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Разград

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за:

  • изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 61710.505.179 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден УПИ I-179 „За производствени и складови дейности“ и част от поземлен имот с идентификатор 61710.505.7334 в кв. 804 по плана на гр. Разград, като се образуват два нови урегулирани имота УПИ II-7455 „За производствено-складови дейности“ и III-7456 “За обществено обслужване”;
  • нов ПУП-ПРЗ, като от имоти с идентификатори 61710.505.7334 и 61710.505.7331 се образуват два нови урегулирани имота УПИ IV-7457 “За обществено обслужване” и УПИ V-7331 „За производствено-складови дейности“;
  • план за улична регулация (ПУР), като се създава улична регулация на част от кв. 804 по плана на гр. Разград, от осова точка 4417 до осова точка 4440;
  • план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация, като при необходимост и за други елементи на техническата инфраструктура

      Възложител – Община Разград.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-128-2/27.01.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:     https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42071

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „МЕДИС-РУСЕ” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с идентификатори 83301.55.1, 83301.55.3, 83301.55.4, 83301.55.5, 83301.55.6 и 83301.55.7 по КККР на с. Широково, общ. Две могили, обл. Русе

Възложител „МЕДИС-РУСЕ” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-3747-(8)/24.01.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42078

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „СЪН ТЕХНОЛОДЖИ 1” ООД и Община Лозница.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Лозница и изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 17498.47.276 и 17498.47.277 по КККР на с. Градина, местност „Алатла”, общ. Лозница с цел изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4501.44 kWp

Възложител „СЪН ТЕХНОЛОДЖИ 1” ООД и Община Лозница

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5826-(2)/10.01.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42048

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител М. Иванова

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.10.1839 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел промяна предназначението на имота за зона „Смесена многофункционална – разновидност 2 /Смф2/”

Възложител М. Иванова

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5363/09.01.2023г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42125

Галерия