За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител "Релакс" ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизирана територия, за определяне на трасе за външно кабелно захранване – кабел СрН 20 kV присъединяващ трафопост тип БКТП към електроразпределителната мрежа в землището на с. Осенец, общ. Разград

Възложител – „РЕЛАКС” ЕООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2107-(2)/25.05.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39231

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ВОЛТОК МЕГА” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 20184.1.1541 по КККР на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе

Възложител – „ВОЛТОК МЕГА” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1660-(2)/23.05.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39017

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Ситово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Програма за управление на отпадъците на Община Ситово за периода 2021-2028 г. и Програма за опазване на околната среда на Община Ситово за периода 2021-2028 г. с включен раздел „Лечебни растенияˮ

Възложител – Община Ситово

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2421-(2)/01.06.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39496

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Борово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 05611.1.1460 (трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово с цел отреждане на имота „за фотоволтаична централаˮ

Възложител – Община Борово

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1996-(2)/20.05.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39176

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Борово

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и плана за застрояване /ПУП-ИПР и ПЗ/ за УПИ V-1566, УПИ VI-1567, УПИ VII-1568, УПИ III-1569, УПИ IX-1570, УПИ Х-1571, УПИ XI-1572 в квартал 726 и на УПИ XI-1564, УПИ XII-1565, УПИ XIII-1563, УПИ XIV-1562, УПИ XV-1561, УПИ XVI-1560, УПИ XVII-1559, УПИ XVIII-1558, УПИ XIX-1557, УПИ XX-1556, УПИ XXI-1555 в квартал 72а по плана на град Борово, обл. Русе.

Възложител – Община Борово

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1997-(2)/20.05.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39451

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Д. Йорданов.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 51679.54.498 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе, с цел промяна предназначението на земята и отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Ваканционно селище (Ос)“.

Възложител – Д. Йорданов.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-5873-8/04.05.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38901

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Русе.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Общинска програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2021-2028 г. и включената към нея, като неразделна част, Програма за управление на отпадъците.

Възложител – Община Русе.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-1414-4/28.04.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38962

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Русе.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Общинска програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2021-2028 г. и включената към нея, като неразделна част, Програма за управление на отпадъците.

Възложител – Община Русе.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-1414-4/28.04.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38962

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Две могили

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Подробен устройствен план (ПУП) – Промяна на предназначението и План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 36364.106.236 /съществуващ християнски гробищен парк/ и част от ПИ 36364.106.239 по КККР на с. Каран Върбовка, община Две могили

Възложител – Община Две могили

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-6015-(2)/26.04.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39288

Галерия