За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Главиница

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Програма за управление на отпадъците на Община Главиница 2021-2028 г. и Програма за опазване на околната среда на Община Главиница 2021-2028 г. с раздел „Лечебни растенияˮ

Възложител – Община Главиница.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-306-(2)/16.02.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38426

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ЛИБРА БЪЛГАРИЯ" ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I с идентификатор 73496.501.3170 и УПИ VIII-за промишлени нужди, с идентификатор 73496.501.3675, кв. 69, гр. Тутракан с възложител „ЛИБРА БЪЛГАРИЯ" ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-571/01.02.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38552

Съобщение по чл. 13, ал. 5 Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложители „Никола Маринароˮ ЕООД, ЕТ „Неделчев – Любомир Неделчевˮ

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване /ПУП-ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 47336.62.3 и 47336.62.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе, план за застрояване на новообразувани поземлени имоти и промяна предназначението на земеделска земя представляваща поземлен имот с идентификатор 47336.62.4ˮ

Възложител – „Никола Маринароˮ ЕООД, ЕТ „Неделчев – Любомир Неделчевˮ

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5477-(2)/11.02.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37714

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител ОБЩИНА РАЗГРАД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общинска програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2021-2028 г.

Възложител – ОБЩИНА РАЗГРАД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-6440-(2)/04.02.2022 г.  е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:   http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38352

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител Община Две могили.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общинска програма за управление на отпадъците на община Две могили за периода 2021-2028 г.

Възложител – ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-6294-(2)/11.01.2022 г.  и допълнително представена информация с вх. №  AO-6294-(4)/28.01.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38137

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител„ГРИЙН ПАУЪР ПРОˮ ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе на електропровода за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), разположена в ПИ с идентификатор 10803.247.417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ветовоˮ

Възложител – „ГРИЙН ПАУЪР ПРОˮ ЕООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5889-(4)/14.01.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38138

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Алфатар

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „План за интегрирано развитие на община Алфатар за периода 2021 г. – 2027 г.” 

Възложител – Община Алфатар

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-497-(2)/16.02.2021 г. и допълнителна информация с вх. № АО-497-(13)/11.01.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35187

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител ДЗЗД „ЧИФЛИШКО ЕЗЕРО“

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод  до поземлени имоти: 503.1449, 503.1451, 503.1450, 503.1443, 503.1440, 503.1436, 503.1435, 503.1430, 503.1437, 503.1433, 503.1432, 503.1418, 503.1421, 503.1425, 503.1426, 503.1429, 503.1428, 503.1424, 503.1420, 503.1419, 503.1407, 503.1410, 503.1411, 503.1416, 503.1417, 503.1415, 503.1412, 503.1413, 503.2425, 503.1397, 503.1154, 503.1150, 503.1149, 503.1148, 503.1151, 503.1152, 503.1155 в м. „Дрибака“,  землище на с. Николово, общ. Русе с Възложител – ДЗЗД „ЧИФЛИШКО ЕЗЕРО“

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-6203-(3)/11.01.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38212

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „ИДЕЯ 2004“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51956.50.592 по КК и КР на с. Нова Черна, общ. Тутракан, с цел отреждане на имота "за фотоволтаична централа и трафопост".

Възложител – „ИДЕЯ 2004“ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-6110-(2)/07.01.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38206

 

 

Галерия