За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-2456-/1/-09.05.2024 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Стълбовни линии 110 kV от двоен ВЕ 110 kV "Развигор - Топола" до нова ВС 110 kV, за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа в поземлени имоти с идентификатори 35715.25.459, 35715.25.329 и 35715.26.457 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, общ. Лозница и 10759.72.340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веселина, общ. Лозница към преносната електрическа мрежа  

Изходящ № АО-2124-/1/-22.04.2024 г.

Съобщение за план/програма:  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 63427.183.26 и 63427.183.24 и план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с проектен идентификатор 63427.183.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, получен от обединяването на имоти с идентификатори 63427.183.26, 63427.183.24, 63427.183.13 и 63427.183.15 

Изходящ № АО-2198-(2)/17.04.2024 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ подземен електропровод към обект: „Инсталиране на полумобилна трошачно-пресевна сортировъчна инсталация за производство на трошенокаменни фракции в ПИ с идентификатор 38529.204.2 по КККР на с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе, местност „Кюкарши”

Изходящ № АО-1330-(5)/09.04.2024 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 77308.137.814 по КККР на гр. Цар Калоян и изграждане на производствен складов обект

Изходящ № АО-1300-(1)/18.03.2024 г.

Съобщение за Изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Разград за периода 2024-2023 г. с включен Раздел „Лечебни растенияˮ

Изходящ № АО-1110-/1/-11.03.2024 г.

Съобщение за план/програма: изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ИПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 61710.522.224 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград с цел отреждане на терена като устройствената зона от разновидност „Предимно производствена /Пп/“

Изходящ № АО-1035-/1/-11.03.2024 г.

Съобщение за план/програма: Изменение на Подробен устройствен план /ИПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 18589.501.1726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гецово, общ. Разград, за който е отреден Парцел I, кв. 29, за образуване на нов урегулиран поземлен имот с установено предназначение – „За производствено-складови дейности и фотоволтаична централа“   

Изходящ № АО-1037-(1)/29.02.2024 г.

Съобщение за изработване на проект за Изменение на Подробен устройствен план (ИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 18589.501.1725 кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гецово, общ. Разград

Изходящ № АО-1036-(1)/29.02.2024 г.

Съобщение за изработване на проект за Изменение на Подробен устройствен план (ИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 18589.501.1695 и 18589.501.1696 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гецово, общ. Разград

Галерия