За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-6203-(2)/04.01.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод  до поземлени имоти: 503.1449, 503.1451, 503.1450, 503.1443, 503.1440, 503.1436, 503.1435, 503.1430, 503.1437, 503.1433, 503.1432, 503.1418, 503.1421, 503.1425, 503.1426, 503.1429, 503.1428, 503.1424, 503.1420, 503.1419, 503.1407, 503.1410, 503.1411, 503.1416, 503.1417, 503.1415, 503.1412, 503.1413, 503.2425, 503.1397, 503.1154, 503.1150, 503.1149, 503.1148, 503.1151, 503.1152, 503.1155 в м. „Дрибака“,  землище на с. Николово, общ. Русе

Изходящ № АО-6110-(1)/23.12.2021 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51956.50.592 по КК и КР на с. Нова Черна, общ. Тутракан, с цел отреждане на имота "за фотоволтаична централа и трафопост"

Изходящ № АО-.6121-(1)/14.12.2021 г.

Съобщение за проект на Програма за опазване на околната среда на Община Завет 2021-2028 г., включително раздел „Лечебни растенияˮ и Програма за управление на отпадъците на Община Завет 2021-2028 г.

Изоходящ № АО-.5938-(1)/07.12.2021 г.

Съобщение за проект на Програма за опазване на околната среда на Община Тутракан 2021-2028 г., включително раздел „Лечебни растенияˮ и Програма за управление на отпадъците на Община Тутракан 2021-2028 г.

Изходящ № АО-5477-/1/-12.11.2021 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване /ПУП-ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 47336.62.3 и 47336.62.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе, план за застрояване на новообразувани поземлени имоти и промяна предназначението на земеделска земя представляваща поземлен имот с идентификатор 47336.62.4  

Изходящ № АО-5301-/1/-27.10.2021 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.180.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, който е с начин на трайно ползване „Нива“, с цел промяна предназначението на имота и отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Смесена многофункционална зона от разновидност 2 (Смф2)“   

Изходящ № АО-5082-(1)/15.10.2021 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за инсталиране и експлоатация на фотоволтаична централа за производство на електроенергия с инсталирана мощност 4992 kWp върху поземлен имот с идентификатор 10803.290.878 по КККР на гр. Ветово

Изходящ № АО-4898-(3)/15.10.2021 г.

Съобщение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I с идентификатор 73496.501.3170 и УПИ VIII-за промишлени нужди, с идентификатор 73496.501.3675, кв. 69, гр. Тутракан

Изходящ № АО-5102-(1)/13.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.8, ал.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Внесеният от възложителя проект на Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване /ИПРЗ/ на УПИ I-406, кв.11 е УПИ I-407, кв.10 по плана на село Йорданово, община Силистра, попада под разпоредбите на изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка . В тази връзка устройственият план следва да бъде отнесен към чл.2, ал.2, т.4 от Наредбата за ЕО и да бъде подложен на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), следва да се извърши и процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО-5102-(1)/13.10.2021 г.

Галерия