За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-4953-(1)/12.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.8, ал.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Внесеният от възложителя проект на Програма за опазване на околната среда на Община Бяла за периода 2021-2028 г., част от която е Програма за управление на отпадъците на Община Бяла за периода 2021-2028г, включително раздел „Лечебни растения”, както и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на Община Бяла за периода 2021-2028г. попада в обхвата на т. 5.1 „Общински програми за управление на отпадъците – част от общинските програма за околна среда” от Приложение № 2 към Наредбата за ЕО.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 и 3 от Наредбата за ЕО, представените програми подлежат на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), следва да се извърши и процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО-4953-(1)/12.10.2021 г.

Изходящ № АО-4238-(3)/15.09.2021 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 27156.119.24, находящ се в местност „Руски паметник” в землището на с. Езерче, общ. Цар Калоян

Изходящ № АО-4303-(2)/31.08.2021 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 81966.25.95, 81966.41.1, 81966.41.2, 81966.42.2, 81966.42.5, 81966.42.7, 81966.42.8, 81966.42.9, 81966.42.10, 81966.42.11, 81966.42.12, 81966.42.13 и 81966.42.98 по КККР на с. Черник, общ. Дулово

Изходящ № АО-4101-(1)/18.08.2021 г.

Съобщение за изработване на проект на Програма за опазване на околната среда на Община Лозница за периода 2021-2027 г., включително раздел „Лечебни растения” и Програма за управление на отпадъците на Община Лозница за периода 2021-2027 г. с включена Програма за управление на утайките от ПСОВ Лозница

Изходящ № АО-4047-(1)/05.08.2021 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за напорен водопровод от ПИ 66295.342.10, захранващ ПИ 66295.319.26 в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат

Изходящ № АО-3540-(2)/27.02.2021 г.

Съобщение по чл.8, ал.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО за внесеният от възложителя „НОРТ СОЛАР ИНВЕСТМЪНТ” ООД Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 78361.43.36 по КККР на с. Ценово, местност „Стопански двор” с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1 000 kW. 

Изходящ № АО-3630-(1)/08.07.2021 г.

Съобщение за План за интегрирано развитие на Община Ситово за периода 2021-2027 г.

Изходящ № АО-3539-2/08.07.2021 г.

Съобщение за Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 51679.190.110 по КК и КР на село Николово, община Русе

Изходящ № АО-3371-(3)/05.07.2021 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 78361.43.37 по КККР на с. Ценово, местност „Стопански двор” с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1 000 kW

Галерия