За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-3784-(1)/09.08.2022 г.

Съобщение за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлен имот с планоснимачен № 572, за който е отреден парцел № VI-572, кв. 43 по плана на с. Благоево, общ. Разград

Изходящ № АО-3250-(3)/28.07.2022 г.

Съобщение за Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура – изграждане на външно електрозахранване на приемно-предавателна станция № 4583, находяща се в поземлен имот с идентификатор 20184.43.493 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили

Изходящ № АО-3514-(1)/25.07.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в обхват ПИ с планоснимачен номер 947, за който са отредени парцели III и IV, кв. 16 по плана на с. Осенец, общ. Разград

Изходящ № АО-2699-(6)/13.07.2022 г.

Съобщение за Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 15829.15.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле

Изготвил № АО-3074-(6)/08.07.2022 г.

Съобщение за проектиране на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за създаване на устройствена основа за изграждане на въздушна линия (ВЛ) 110kV за присъединяване на фотоволтаични централи (ФЕЦ) в землищата на с. Полковник Ламбриново и с. Калипетрово към ВЛ 110 kV „Пеликан”

Изходящ № АО-3191-(1)/05.07.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ VI (нов УПИ XIII-1085), кв. 51 по плана на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра

Изходящ № АО-3114-(1)/28.06.2022 г.

Съобщение за Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XI-90 и УПИ XII-95, кв. 7 по плана на с. Върбино, общ. Дулово

Изходящ № АО-3094-1/23.06.2022 г.

Съобщение за изработване на План за интегрирано развитие на община Русе с период на действие 2021-2027 г.

Изходящ № АО-2605-(4)/23.06.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен лан – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 65348.68.32 по КККР на с. Сандрово, общ. Русе, обл. Русе

Галерия