За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-2620-(3)/06.06.2022 г.

Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на Плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ІІ-75 и УПИ ІІІ-75, кв. 4008 по план на „Образцов чифлик“, общ. Русе

Изходящ № АО-2646-(1)/01.06.2022 г.

Съобщение за проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XV-608 за производствени и складови дейности, кв. 2 по плана на гр. Силистра, Промишлена зона Запад (ПИ с идентификатор 66425.33.608 по КККР на гр. Силистра) с ново отреждане на УПИ XV-608 – за електроенергийно производство

Изходящ № АО-2507-/1/-30.05.2022 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ на комуникационно-транспортен план за поземлен имот с идентификатор 63427.298.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, местност „Саръ Баир“  

Изходящ № АО-2566-2/27.05.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ III-1600, ПИ 1600 и УПИ VIII-1600, кв. 71 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово с цел обединяване на имотите и изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 MW

Изходящ № АО-2421/13.05.2022 г.

Съобщение за проект на Програма за опазване на околната среда на Община Ситово 2021-2028 г., включително раздел „Лечебни растенияˮ и Програма за управление на отпадъците на Община Ситово 2021-2028 г.

Изходящ № АО-1915-/3/-13.05.2022 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 10803.162.334 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ветово, с цел промяна предназначението на земята и отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“

Изходящ № АО-2278-(1)/03.05.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 63427.131.49 по КККР на гр. Русе с цел отреждане на имота за фотоволтаична централа (ФЕЦ) с мощност до 990 kW

Изходящ № АО-1996-(1)/08.04.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 05611.1.1460 (трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово с цел отреждане на имота „за фотоволтаична централаˮ  

Изходящ № АО-2121-1/20.04.2022 г.

Съобщение за внесен проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Лозница

Галерия