За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-1271-(1)/08.03.2022 г.

Съобщение за внесено уведомление за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабел 20 kV за ПИ с идентификатор 07603.502.604 по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе

Изходящ № АО-792/17.02.2022 г.

Съобщение за изработване на Общинска програма за управление на отпадъците (ОПУО) с период на действие 2021г.-2028г. на община Кайнарджа

Изходящ № АО-569-/1/-15.02.2022 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.3.441 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, който е с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, с цел отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ и изграждане на площадка за третиране на отпадъци и административна сграда

Изходящ № АО-АО-571-(1)/15.02.2022 г.

Съобщение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I с идентификатор 73496.501.3170 и УПИ VIII-за промишлени нужди, с идентификатор 73496.501.3675, кв. 69, гр. Тутракан с възложител „ЛИБРА БЪЛГАРИЯ" ООД

Изходящ № АО-633-(1)/09.02.2022 г.

Съобщение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съгласно чл. 150 от Закона за устройство на територията

Изходящ № АО-306-(1)/02.02.2022 г.

Съобщение за изготвяне на:

„ 1. Програма за опазване на околната среда на община Главиница 2021-2028 г., включително раздел „Лечебни растения”;

2. Програма за управление на отпадъците на Община Главиница 2021-2028 г.”

Изходящ № АО-6440-(1)/18.01.2022 г.

Съобщение за Общинска програма за управление на отпадъците на Община Разград за периода 2021-2028 г.

Изходящ № АО-5602-(2)/21.12.2021 г.

Съобщение за проект на Програма за опазване на околната среда на Община Ветово за периода 2021-2027 г. с раздел „Лечебни растенияˮ

Изходящ № АО-6305-(1)/05.01.2022 г.

Съобщение за План за интегрирано развитие на Община Кайнарджа за периода 2021-2027 г.

Галерия