За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-2107-/1/-19.04.2022 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизирана територия, за определяне на трасе за външно кабелно захранване – кабел СрН 20 kV присъединяващ трафопост тип БКТП към електроразпределителната мрежа в землището на с. Осенец, общ. Разград

Изходящ № АО-1997-(1)/15.04.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и плана за застрояване /ПУП-ИПР и ПЗ/ за УПИ V-1566, УПИ VI-1567, УПИ VII-1568, УПИ III-1569, УПИ IX-1570, УПИ Х-1571, УПИ XI-1572 в квартал 726 и на УПИ XI- 1564, УПИ XII-1565, УПИ XIII-1563, УПИ XIV-1562, УПИ XV-1561, УПИ XVI-1560, УПИ XVII- 1559, УПИ XVIII-1558, УПИ XIX-1557, УПИ XX-1556, УПИ XXI-1555 в квартал72а по плана на град Борово.

Изходящ № АО-1873-(2)/04.04.2022 г.

Съобщение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съгласно чл. 150 от Закона за устройство на територията

Изходящ № АО-1537-(3)/30.03.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за застрояване (ИПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 07603.502.448, кв. Гара Бяла, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла от „Урбанизирана територияˮ в „Предимно производствена зонаˮ за безвредни производства

Изходящ № АО-1660-1/30.03.2022 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 20184.1.1541 по КККР на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе с възложител „ВОЛТОК МЕГА” ООД

Изходящ № АО-1414-(2)/23.03.2022 г.

Съобщение за Програма за управление на отпадъците на Община Русе 2021-2028 г.

Изходящ № АО-349-/5/-21.03.2022 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план - План за застрояване и изменение на плана за регулация /ПУП-ПЗ и ИПР/ за УПИ XVIII-260,261, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Обретеник, общ. Борово. За този имот е посочено, че се получава от обединяването на УПИ VII-260 и поземлен имот 261. Предлага се теренът да се отреди като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“  

Изходящ № АО-5873-/7/-14.03.2022 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 51679.54.498 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе, с цел промяна предназначението на земята и отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Ваканционно селище (Ос)“

Изходящ № АО-1196-(1)/10.03.2022 г.

Съобщение за внесено уведомление за изработване на Програма за опазване на околната среда на Община Ценово за периода 2021-2028 г., включително раздел „Лечебни растения” и Програма за управление на отпадъците на Община Ценово за периода 2021-2028 г.

Галерия