За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-5477-/1/-12.11.2021 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване /ПУП-ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 47336.62.3 и 47336.62.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе, план за застрояване на новообразувани поземлени имоти и промяна предназначението на земеделска земя представляваща поземлен имот с идентификатор 47336.62.4  

Изходящ № АО-5301-/1/-27.10.2021 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.180.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, който е с начин на трайно ползване „Нива“, с цел промяна предназначението на имота и отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Смесена многофункционална зона от разновидност 2 (Смф2)“   

Изходящ № АО-5082-(1)/15.10.2021 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за инсталиране и експлоатация на фотоволтаична централа за производство на електроенергия с инсталирана мощност 4992 kWp върху поземлен имот с идентификатор 10803.290.878 по КККР на гр. Ветово

Изходящ № АО-4898-(3)/15.10.2021 г.

Съобщение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I с идентификатор 73496.501.3170 и УПИ VIII-за промишлени нужди, с идентификатор 73496.501.3675, кв. 69, гр. Тутракан

Изходящ № АО-5102-(1)/13.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.8, ал.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Внесеният от възложителя проект на Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване /ИПРЗ/ на УПИ I-406, кв.11 е УПИ I-407, кв.10 по плана на село Йорданово, община Силистра, попада под разпоредбите на изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка . В тази връзка устройственият план следва да бъде отнесен към чл.2, ал.2, т.4 от Наредбата за ЕО и да бъде подложен на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), следва да се извърши и процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО-5102-(1)/13.10.2021 г.

Изходящ № АО-4953-(1)/12.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.8, ал.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Внесеният от възложителя проект на Програма за опазване на околната среда на Община Бяла за периода 2021-2028 г., част от която е Програма за управление на отпадъците на Община Бяла за периода 2021-2028г, включително раздел „Лечебни растения”, както и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на Община Бяла за периода 2021-2028г. попада в обхвата на т. 5.1 „Общински програми за управление на отпадъците – част от общинските програма за околна среда” от Приложение № 2 към Наредбата за ЕО.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 и 3 от Наредбата за ЕО, представените програми подлежат на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), следва да се извърши и процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО-4953-(1)/12.10.2021 г.

Изходящ № АО-4238-(3)/15.09.2021 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 27156.119.24, находящ се в местност „Руски паметник” в землището на с. Езерче, общ. Цар Калоян

Изходящ № АО-4303-(2)/31.08.2021 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 81966.25.95, 81966.41.1, 81966.41.2, 81966.42.2, 81966.42.5, 81966.42.7, 81966.42.8, 81966.42.9, 81966.42.10, 81966.42.11, 81966.42.12, 81966.42.13 и 81966.42.98 по КККР на с. Черник, общ. Дулово

Изходящ № АО-4101-(1)/18.08.2021 г.

Съобщение за изработване на проект на Програма за опазване на околната среда на Община Лозница за периода 2021-2027 г., включително раздел „Лечебни растения” и Програма за управление на отпадъците на Община Лозница за периода 2021-2027 г. с включена Програма за управление на утайките от ПСОВ Лозница

Галерия