За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-4047-(1)/05.08.2021 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за напорен водопровод от ПИ 66295.342.10, захранващ ПИ 66295.319.26 в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат

Изходящ № АО-3540-(2)/27.02.2021 г.

Съобщение по чл.8, ал.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО за внесеният от възложителя „НОРТ СОЛАР ИНВЕСТМЪНТ” ООД Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 78361.43.36 по КККР на с. Ценово, местност „Стопански двор” с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1 000 kW. 

Изходящ № АО-3630-(1)/08.07.2021 г.

Съобщение за План за интегрирано развитие на Община Ситово за периода 2021-2027 г.

Изходящ № АО-3539-2/08.07.2021 г.

Съобщение за Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 51679.190.110 по КК и КР на село Николово, община Русе

Изходящ № АО-3371-(3)/05.07.2021 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 78361.43.37 по КККР на с. Ценово, местност „Стопански двор” с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1 000 kW

Изходящ № АО-3442-1/02.07.2021 г.

 Съобщение за изработване на План за интегрирано развитие на община Исперих /ПИРО/ 2021-2027 г.

Изходящ № АО-2522-(6)/28.06.2021 г.

Съобщение за разработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура

Изходящ № АО-3198/15.06.2021 г.

Съобщение за изготвяне на Програма за качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на община Русе за периода 2021-2026 г.

Изходящ № АО-3087-/1/-14.06.2021 г.

Съобщение за план/програма:  Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ценово за периода 2021 – 2024 г.

Галерия