За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-3442-1/02.07.2021 г.

 Съобщение за изработване на План за интегрирано развитие на община Исперих /ПИРО/ 2021-2027 г.

Изходящ № АО-2522-(6)/28.06.2021 г.

Съобщение за разработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура

Изходящ № АО-3198/15.06.2021 г.

Съобщение за изготвяне на Програма за качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на община Русе за периода 2021-2026 г.

Изходящ № АО-3087-/1/-14.06.2021 г.

Съобщение за план/програма:  Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ценово за периода 2021 – 2024 г.

Изходящ № АО-3086-/1/-14.06.2021 г.

Съобщение за план/програма:  Програма за енергийна ефективност на Община Ценово за периода 2021 – 2027 г.

Изходящ № АО-3072-(1)/07.06.2021 г.

Съобщение за проект на изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.3.441 по КК и КР на град Русе, който да очертае ограничителни линии на застрояване със запазване и реновиране на съществуваща промишлена сграда с площ от 202кв.м., като ще се експлоатира като закрит скад за съхранение на отпадъци.

Изходящ № АО-3011-(1)/04.06.2021 г.

Съобщение за проект на Програма за опазване на околната среда на Община Цар Калоянн 2021-2027 г. с раздел „Лечебни растенияˮ и Програма за управление на отпадъците на Община Цар Калоян 2021-2027 г.

Изходящ № АО-2806-(4)/09.06.2021 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: Въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ ТП 2 Нова Черна с нови СБС до електромерно табло пред поземлен имот с идентификатор 51956.115.26, местност „Над Орехитеˮ, землището на с. Нова Черна, община Тутракан

Изходящ № АО-2585-(4)/01.06.2021 г.

Съобщение за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на Външно кабелно захранване 20kV МКТП, кабел СрН и НН 0.4 kV на нова Приемо-предавателна станция RAZ0090.A000 Ludogorie тип Телемоб 30, с честотен обхват 900/1800/2100 MHz, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.122.20, гр. Разград, местност „Недокланско дере“

Галерия