За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-2761-(1)/07.06.2023 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за приемане на ново конкретно предназначение на ПИ с идентификатор 78361.43.40 по КК и КР на село Ценово, община Ценово, възложител: Съни Ленд 003 ЕООД

Изходящ № АО-2817-(1)/01.06.2023 г.

Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР), План за регулация (ПР) и Изменение на план за застрояване (ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.25.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, местност „Стари астарджиˮ, землище на гр. Русе

Изходящ № АО-2400-6/01.06.2023 г.

Съобщение за изработване на Специализиран подробен устройствен план на Индустриален парк (ПУП на ИП) – изменение на план за застрояване „За високотехнологични производства“ за УПИ LXIII-пп, кв.1007 по регулационния план на гр. Русе, възложител: Индустриален парк ЛВЗ ЕООД

Изходящ № АО-2460-/3/-01.06.2023 г.

Съобщение за план/програма: изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за УПИ III-261, кв. 47 по плана на с. Борисово, общ. Сливо поле, с цел конкретното предназначение на имота да се отреди „За производство на електрическа енергия от ВЕИ“

Изходящ № АО-2630-1/19.05.2023 г.

Съобщение за подробен устройствен план – план за улична регулация от ОТ 10915 до ОТ 10916 и ОТ 10926 до ОТ 10925, изменение на план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.179.1, план за регулация  и застрояване на ПИ с идентификатор 63427.179.151 по КК и КР на град Русе, възложител: „Дианел“ ЕООД

Изходящ № АО-2569-(1)/17.05.2023 г.

Съобщение за изработване проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация /ПУР/ от  нова о.т. 142  до нова о.т. 145 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 22558.155.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Абланово, местност „В село”, общ. Русе 

Изходящ № АО-2374-/3/-04.05.2023 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 14948.91.6, 14948.91.7, 14948.91.8, 14948.91.9, 14948.91.29 и проектни идентификатори 14948.91.132 (част от 14948.91.47) и 14948.91.134 (част от 14948.91.31) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главан, общ. Силистра, с цел обединяване на имотите и отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ за създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа и парцеларен план /ПП/ за трасе на кабел за захранване с електроенергия   

Изходящ № АО-2317-(1)/28.04.2023 г.

Съобщение за изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Алфатар 2021-2028 г.

Изходящ № И-1756/27.04.2023 г.

Съобщение за изготвяне на:

1.   Програма за опазване на околната среда на Община Самуил 2021-2028 г.

2.   Програма за управление на отпадъците на Община Самуил 2021-2028 г.

Галерия