За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-2841-/1/-01.06.2021 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 24829.431.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дянково, общ. Разград, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на животновъден обект - птицеферма   

Изходящ № АО-1723-(1) от 08.04.2021 г.

Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за поземлен имот (ПИ) № 004160 (идентичен с номер 67828.4.160) по КК и КР в местността „Опитите" в землището на с. Сокол, общ. Главиница, обл. Силистра, за промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на местен път към „Гробищен парк за мюсюлмани"

Изходящ № АО-2514-2/07.05.2021г.

Съобщение за план/програма Подробен устройствен план – застроителен план /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на земеделски поземлен имот с идентификатор 37109.6.1 по КК и КР на село Киченица, община Разград с цел отреждането му „За животновъден обект”  

Съобщение за план/програма: Програма за управление на отпадъците на Община Исперих за периода 2021 г. – 2027 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.8, ал.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Внесената от възложителя Община Исперих - Програма за управление на отпадъците за периода 2021 г. – 2027 г. попада в обхвата на т. 5.1 Общинска/Регионална програма за управление на отпадъците - част от общинските програми за околна среда от Приложение 2 към чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, следва да се извърши и процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме, с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО-2212-/1/-28.04.2021 г.

Изходящ № АО-1428-/1/-23.03.2021 г.

Съобщение за план/програма: План за интегрирано развитие на община Ценово за периода 2021 г. – 2027 г.

Изходящ № АО-1478-1/19.03.2021 г.

Съобщение за изработване на План за интегрирано развитие на община Разград за периода 2021-2027г

Изходящ № АО-1070-(1)/04.03.2021 г.

Съобщение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ III-за производствена, складова база, УПИ IV- за административна и складова база, УПИ V-за автокомбинат, УПИ VI-за производствена, складова база, УПИ VIII-за производствена, складова база, УПИ IX-за производствена, складова база и УПИ X-за производствена, складова база, кв. 1 по плана на ПЗ „Изток”, с. Калипетрово, общ. Силистра

Изходящ № АО-955-(1)/01.03.2021 г.

Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 66425.13.608 и 66425.13.609 по КККР на гр. Силистра за площадка за събиране, обработка преди оползотворяване и съхранение на неопасни строителни отпадъци, материали, получени от тях и изкопни земни маси от община Силистра

Съобщение за План за интегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021-2027 г.

Съобщение за План за интегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021-2027 г.

Галерия