За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-1070-(1)/04.03.2021 г.

Съобщение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ III-за производствена, складова база, УПИ IV- за административна и складова база, УПИ V-за автокомбинат, УПИ VI-за производствена, складова база, УПИ VIII-за производствена, складова база, УПИ IX-за производствена, складова база и УПИ X-за производствена, складова база, кв. 1 по плана на ПЗ „Изток”, с. Калипетрово, общ. Силистра

Изходящ № АО-955-(1)/01.03.2021 г.

Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 66425.13.608 и 66425.13.609 по КККР на гр. Силистра за площадка за събиране, обработка преди оползотворяване и съхранение на неопасни строителни отпадъци, материали, получени от тях и изкопни земни маси от община Силистра

Съобщение за План за интегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021-2027 г.

Съобщение за План за интегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021-2027 г.

Изходящ № АО-697-/1/-11.02.2021 г.

Съобщение за план/програма:  Парцеларен план за външно кабелно захранване 20 kV, кабел средно и ниско напрежение 0.4 kV, за новопредвидена приемно-предавателна станция RAZ0090.А000 Ludogorie в границите на поземлен имот с идентификатор 61710.122.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград

Изходящ № АО-497 –(1)/04.02.2021 г.

Внесеният от възложителя – Община Алфатар План за интегрирано развитие на община Алфатар за периода 2021 г. – 2027 г. попада в обхвата на Точка 9.3. Планове за интегрирано развитие на общините от Приложение 2 към чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), следва да се извърши и процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме, с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО-497 –(1)/04.02.2021 г.

Изходящ № АО-275-/1/-27.01.2021 г.

Съобщение за план/програма:

Подробен устройствен план-Изменение на плана за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на поземлени имоти с идентификатор 63427.8.135, 63427.8.258, 63427.8.259 и ПЗ на УПИ XXIII-617, в кв. 1007, по регулационния план на гр. Русе, Източна промишлена зона

Изходящ № АО-167-/1/-26.01.2021 г.

Съобщение за план/програма:  Подробен устройствен план – Парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура в землищата на с. Ценово и с. Долна Студена, общ. Ценово

Изходящ № АО-1 /1/ 20.01.2021 г.

Съобщение за план/програма: Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за  нуждите на „Нетуоркс-България“ ЕООД на територията на Област Русе

Изходящ № И-188/20.01.2021 г.

Съобщение за проект на Програма за опазване на околната среда на Община Самуил 2021-2027 г. с раздел „Лечебни растенияˮ и Програма за управление на отпадъците на Община Самуил 2021-2027 г.

Галерия