За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-4523/30.10.2020 г.

Съобщение за план/програма - План за интегрирано развитие на община Лозница 2021-2027г.

Изходящ № АО-4103-(1)/07.10.2020 г.

Съобщение за план/програма за Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабелна линия ниско напрежение до имот с идентификатор 63427.153.2004, м. „Караач” по КК и КР на гр. Русе, с местоположение имот с идентификатор 63427.153.2004, м. „Караач” по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО-4138-(1)/07.10.2020 г.

Съобщение за план/програма Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП), с местоположение имот с идентификатор 66425.506.13 по КК и КР на гр. Силистра  

Изходящ № АО-3903 -2- 01.10.2020 г.

Съобщение за план/програма: План за интегрирано развитие на община Завет за периода 2021 г. – 2027 г.

Изходящ № АО-3583-1-10.09.2020 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73496.11.122 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан, който е с начин на трайно ползване „Нива“, с цел създаване на устройствена основа за бъдещо изграждане на складове за селскостопанска продукция и техника  

Изходящ № АО-3668-(1)/09.09.2020 г.

Съобщение за план/програма за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 24921.10.9902 по КК и КР на с. Драгомъж, общ. Исперих с цел изграждане на дезинфекционна яма  

Изходящ № АО -3552-(1)/27.08.2020 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с № 10803.223.938 по КК и КР на гр. Ветово, общ. Ветово

Изходящ № АО-3378-3-02.09.2020 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.11.148 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на производствено-складови сгради и газово стопанство  

Изходящ № АО-3378-3-02.09.2020 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.11.148 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на производствено-складови сгради и газово стопанство  

Галерия