За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № И-188/20.01.2021 г.

Съобщение за проект на Програма за опазване на околната среда на Община Самуил 2021-2027 г. с раздел „Лечебни растенияˮ и Програма за управление на отпадъците на Община Самуил 2021-2027 г.

Изходящ № АО-137-(1)/19.01.2021 г.

Съобщение за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 56232.16.64, местност „Моржа” по плана на с. Печеница, общ. Исперих

Изходящ № АО-5060-1/10.12.2020 г.

Съобщение за план/програма частично изменение на ОУП на община Сливо поле в обхват ПИ с идентификатор 05517.16.375 по КК и КР на село Борисово и частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване  на същия поземлен имот

Изходящ № АО-4900-3-04.12.2020 г.

Съобщение за план/програма:  Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.3.782 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе  

Изходящ № АО-4871-(1)/27.11.2020 г.

Съобщение за проект на Програма за управление на дейностите по отпадъците в община Кубрат за периода 2021-2027г.

Изходящ № АО-4846-(2)/27.11.2020 г.

Съобщение за план/програма за изразботване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 66425.506.50 и 66425.506.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра

Изходящ № АО-4523/30.10.2020 г.

Съобщение за план/програма - План за интегрирано развитие на община Лозница 2021-2027г.

Изходящ № АО-4103-(1)/07.10.2020 г.

Съобщение за план/програма за Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабелна линия ниско напрежение до имот с идентификатор 63427.153.2004, м. „Караач” по КК и КР на гр. Русе, с местоположение имот с идентификатор 63427.153.2004, м. „Караач” по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО-4138-(1)/07.10.2020 г.

Съобщение за план/програма Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП), с местоположение имот с идентификатор 66425.506.13 по КК и КР на гр. Силистра  

Галерия