За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-2521-1/24.06.2020 г.

Съобщение за план/програма Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 47336.61.13  по КК и КР на гр. Мартен, местност „Ясаците“, общ. Русе  

Изходящ № АО-2348-1-12.06.2020 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 24030.121.466 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово, както и парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура, с цел създаване на устройствена основа за бъдещо изграждане на автокомплекс

  

Изходящ № АО-2271-(1)/03.06.2020 г.

Съобщение за план/програма Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти в землището на с. Колобър, общ. Дулово с местоположение имоти 38073.22.121, 38073.32.127 и 38073.32.129 по КК и КР на с. Колобър

Изходящ № АО-2200-(1)/28.05.2020 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура извън урбанизираната територия – ВКЕЗ от МТП „Липака 1” до поземлен имот 503.2137 в м. „Дрибак 1, 2”, в землището на с. Николово, общ. Русе

Изходящ № АО-2208-(1)/21.05.2020 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) на поземлен имот с идентификатор 12022.16.26 по КККР на с. Вокил, общ. Дулово

Изходящ № АО-2089-(1)/14.05.2020 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 18589.5.135 по КККР на с. Гецово, общ. Разград

Изходящ № АО-1911-1/29.04.2020 г.

Съобщение за план/програма за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 54362.63.169 по КК и КР на село Острица с цел утвърждаване на площадка за изграждане на жилищно и обществено-обслужващо застрояване

Изходящ № АО-1776-1-23.04.2020 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обходно трасе на село Смирненски, общ. Ветово

Изходящ № АО-1260-(4)/09.04.2020 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) извън урбанизираната територия за полагане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетбокс” ЕООД на територията на Област Разград

Галерия