За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-3419-(1)/21.08.2020 г.

Съобщение за план/програма Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – довеждащ водопровод и електропровод, до имот с идентификатор 6342.299.42 по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО-3418-(1)/20.08.2020 г.

Съобщение за план/програма за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за прокарване на техническа инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 47336.10.331, местност „Вехтите лозя”, землището на гр. Мартен, община Русе

Изходящ № АО-3280-1-11.08.2020 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56890.38.107 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Побит Камък, общ. Разград с цел създаване на устройствена основа за бъдещо изграждане на нов гробищен парк

Изходящ № АО-3180-1-11.08.2020 г.

Съобщение за план/програма: Частично изменение на Общ устройствен план на Община Силистра

Изходящ № АО-3043-(1)/23.07.2020 г.

Съобщение за план/програма  изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 65348.20.53 по КК и КР на с. Сандрово, общ. Русе

Изходящ № АО-2521-1/24.06.2020 г.

Съобщение за план/програма Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 47336.61.13  по КК и КР на гр. Мартен, местност „Ясаците“, общ. Русе  

Изходящ № АО-2348-1-12.06.2020 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 24030.121.466 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово, както и парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура, с цел създаване на устройствена основа за бъдещо изграждане на автокомплекс

  

Изходящ № АО-2271-(1)/03.06.2020 г.

Съобщение за план/програма Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти в землището на с. Колобър, общ. Дулово с местоположение имоти 38073.22.121, 38073.32.127 и 38073.32.129 по КК и КР на с. Колобър

Изходящ № АО-2200-(1)/28.05.2020 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура извън урбанизираната територия – ВКЕЗ от МТП „Липака 1” до поземлен имот 503.2137 в м. „Дрибак 1, 2”, в землището на с. Николово, общ. Русе

Галерия