За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-903-(1)/04.03.2020 г.

Съобщение за план/програма Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе за захранващ електропровод по ПИ с идентификатор 02796.510.52, местност „Малък саджак“, с. Басарбово, общ. Русе

Изходящ № АО-901-1-02.03.2020 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за външно електрическо захранване с кабел 20 kV към трансформаторен пост в поземлен имот с идентификатор 05517.73.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борисово, общ. Сливо поле

Изходящ № АО-605-1/18.02.2020 г.

Съобщение за план/програма Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение и електрическо захранване до имот с идентификатор 63427.106.41 по КК и КР на гр. Русе.  

Изходящ № АО-5284-(1)/27.12.2019 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 77308.254.9 по КК и КР на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, с цел промяна предназначението на земята и изграждане на пункт за годишни технически прегледи на МПС

Изходящ № АО-5284-(1)/27.12.2019 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 77308.254.9 по КК и КР на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, с цел промяна предназначението на земята и изграждане на пункт за годишни технически прегледи на МПС

Изходящ № АО-4925-1-22.11.2019 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – План за застрояване и работен устройствен план (ПУП - ПЗ и РУП) за имот с номер 000185 в землището на с. Полско Косово, общ. Бяла предвиждащ разширение на съществуващ гробищен парк

Изходящ № АО-4590-(1)/07.11.2019 г.

Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ XI-207, кв. 5 (ПИ с идентификатор 24030.501.207) по плана на гр. Дулово с цел промяна на типа територия на „Предимно производствена“ и изграждане на автомивка, пункт за смяна на масла и гуми и магазин за промишлени стокис

Изходящ № АО-4196-(1)/03.10.2019 г.

Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и Парцеларни планове (ПП) за поземлен имот с идентификатор 73496.13.38  по КККР на гр. Тутракан, местност „Колонисти”

Изходящ № АО-3205-(3)-05.09.2019 г.

Съобщение за план/програма - Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ  Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с номер 000721 в землището на с. Смирненски, общ. Ветово и инвестиционен проект за обект – „Втори пропуск към яйцеферма“

Съобщение за план/програма - Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ  Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с номер 000721 в землището на с. Смирненски, общ. Ветово и инвестиционен проект за обект – „Втори пропуск към яйцеферма“

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.8, ал.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Внесеният от възложителя Н. Р. Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ  Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с номер 000721 в землището на с. Смирненски, общ. Ветово и инвестиционен проект за обект – „Втори пропуск към яйцеферма“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 на Наредбата за услоията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, т.к. е включен в обхвата на Приложение № 2 на Наредбата, Точка 9.1. Подробни устройствени планове - Планове за застрояване и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

             Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), следва да се извърши и процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО-3205-(3)-05.09.2019 г.

Галерия