За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-1260-(4)/09.04.2020 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) извън урбанизираната територия за полагане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетбокс” ЕООД на територията на Област Разград

Изходящ № АО-903-(1)/04.03.2020 г.

Съобщение за план/програма Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе за захранващ електропровод по ПИ с идентификатор 02796.510.52, местност „Малък саджак“, с. Басарбово, общ. Русе

Изходящ № АО-901-1-02.03.2020 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за външно електрическо захранване с кабел 20 kV към трансформаторен пост в поземлен имот с идентификатор 05517.73.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борисово, общ. Сливо поле

Изходящ № АО-605-1/18.02.2020 г.

Съобщение за план/програма Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение и електрическо захранване до имот с идентификатор 63427.106.41 по КК и КР на гр. Русе.  

Изходящ № АО-5284-(1)/27.12.2019 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 77308.254.9 по КК и КР на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, с цел промяна предназначението на земята и изграждане на пункт за годишни технически прегледи на МПС

Изходящ № АО-5284-(1)/27.12.2019 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 77308.254.9 по КК и КР на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, с цел промяна предназначението на земята и изграждане на пункт за годишни технически прегледи на МПС

Изходящ № АО-4925-1-22.11.2019 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – План за застрояване и работен устройствен план (ПУП - ПЗ и РУП) за имот с номер 000185 в землището на с. Полско Косово, общ. Бяла предвиждащ разширение на съществуващ гробищен парк

Изходящ № АО-4590-(1)/07.11.2019 г.

Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ XI-207, кв. 5 (ПИ с идентификатор 24030.501.207) по плана на гр. Дулово с цел промяна на типа територия на „Предимно производствена“ и изграждане на автомивка, пункт за смяна на масла и гуми и магазин за промишлени стокис

Изходящ № АО-4196-(1)/03.10.2019 г.

Съобщение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и Парцеларни планове (ПП) за поземлен имот с идентификатор 73496.13.38  по КККР на гр. Тутракан, местност „Колонисти”

Галерия