За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Изходящ № АО-3572/14.08.2019 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – план за застрояване на Лесопарк „Липник“

Изходящ № АО-2796-1-04.07.2019 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 07329.36.7, 07329.36.8, 07329.36.9, 07329.36.10, 07329.36.11, 07329.36.13 и 07329.36.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Българка, община Силистра

Изходящ № АО-1727-(6)-14.06.2019 г.

Съобщение за план/програма на територията на с. Ситово, обл. Силистра

Изходящ № АО-2172-(1)/30.05.2019 г.

Съобщение за план/програма за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) предвиждащ промяна предназначението на земеделска земя, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на обслужващи и складови обекти, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.299.42 по КК и КР на гр. Русе, местност „Саръ баир”  

Изходящ № АО-2148-1/29.05.2019 г.

Съобщение за план/програма „Изменение и допълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе“

Изходящ № АО-1894-(3)/23.05.2019 г.

Съобщение за план/програма  Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на дъждовна канализация в района на кръстовищата на улица „Цар Борис I“ с улици „Люлин“ и „Весела“ в с. Ряхово за отводняване на общинските терени, застрашаващи жилищни домове от наводняване

Изходящ № АО-1687-3/14.05.2019 г.

Съобщение за план/програма „Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на село Брестовене за УПИ I „Парк“, кв.13 по плана на село Брестовене“

Галерия